den derden auto marcheeren de personenauto, de vrachtauto en de motorrijwielen op afstanden afhankelijk van den graad van veiligheid. Een of meer der motorrijders kunnen voor het onder houden van het verband en het overbrengen van berichten tijdelijk bij den eersten auto marcheeren. Bij het doorschrijden van open terreingedeelten kunnen de eerste twee auto's tezamen onder dekking van het vuur van den derden auto de open strook snel passeeren, waarna laatstgenoemde auto weer wordt aangetrok ken. Om het front waarop wordt verkend uit te breiden, kan de pelotonscommandant een of twee auto's snelle verkenningsstooten doen uitvoeren langs transversalen, terwijl de rest van het peloton zich vuurbereid houdt. De afstand tot waar dergelijke stooten mogen worden uitgevoerd, hangt af van de mogelijkheid tot ge- zichtsverband en zal in open terrein niet meer mogen bedragen dan ongeveer 1000 m. Bij de hier geschetste wijze van optreden komt duidelijk de vrees naar voren om in hinderlagen te vallen en, mocht dit toch gebeuren, daarbij slechts 1 auto te verliezen. Treden de Engelsche paw. vrijwel steeds op met 2 wagens tegelijk, welke als het ware onafscheidenlijk aan elkaar verbonden zijn, bij het optreden der Fransche A. M. C. zal men veelal zien, dat eerst 1 auto optreedt, welke zoo noodig spoedig ondersteund wordt door den 2en auto, terwijl de 3e dan de rol vervult van de 2e half-sectie van de Engelsche organisatie. Bedenkt men nu hierbij, dat de meeste Fransche wagens uitgerust zijn met dubbele besturing en de Engelsche wagens deze missen, dan is het wel moeilijk om uit te maken, welke organisatie en welke wijze van optreden de beste zijn. Zoowel de Fransche als de Engelsche voorschriften hechten groote waarde aan het verrassend optreden tegen de flank van marcheerende vijandelijke colonnes. Het Engelsche voorschrift prijst daarbij een speciale tactiek aan, de zgn. „muskieten-tactiek", waarbij uit een gunstige flankpositie langs verschillende naar 's vijands marschweg voerende wegen wagens worden uitgezon den om door vuur wanorde te stichten in 's vijands colonnes en om hen te noodzaken flankdetachementen uit te zenden. Deze methode kan groot succes opleveren tegen autocolonnes, aan welke dan veel tijdverlies kan worden berokkend. Optredende tegen transporten, kan ook veel succes bereikt worden door aan te vallen op het hoofd der colonne en aldaar dermate wanorde te stichten, dat de weg geblokeerd wordt voor de navolgende voertuigen. Betreffende de te volgen vuurtactiek vermeldt het Engelsche voorschrift, dat, hoewel een van de meest waardevolle eigen schappen van de paw. gelegen is in de mogelijkheid om al rijdende te kunnen vuren, dit vuur minder effectief is dan stilstaande. Bij de beoordeeling welke vuurwijze gevolgd moet worden, dient rekening gehouden te worden met de gesteldheid van den bodem en met den aard van den weerstand. Is de grond gelijk, dan wordt 1088

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 26