3. SCHIETVERBAND DOOR MIDDEL VAN HOOGE SPRINGPUNTEN door H. Th. VAN GOOR, Luitenant-Kolonel der Artillerie. 1. Inleiding. Onze voorschriften en de gebruikelijke toepassing daarvan bij de oefeningen kennen slechts twee wijzen, waarop het schietverband tusschen de batterijen van eene af deeling wordt tot stand gebracht, n.l. met volledige voorbereiding en zonder voor bereiding. In het laatste geval moeten wij aannemen, dat de batterijen zoo snel in stelling zijn gekomen, dat er in het geheel geen tijd beschik baar was voor het vaststellen van de plaatsen der directiestukken en derhalve voor het geven van de richting en de elevatie op de kaart gegevens. In zulk een geval kan het vuur der batterijen niet anders op één doel worden vereenigd dan door elk der batterijen op dat zelfde doel te doen inschieten. Dit kost veel tijd en munitie en ver raadt de afdeeling in haar geheel. Bij volledige voorbereiding moet tijd beschikbaar zijn om de plaatsen der batterijen en van het doel nauwkeurig te bepalen, terwijl het zijdelingsch verband nog wordt verzekerd door gebruik te maken van een gemeenschappelijke richtbasis. Indien deze voorbereiding met zeer veel zorg heeft kunnen plaats vinden, wordt het theoretisch mogelijk geacht het aan de afdeeling ter bestrijding opgegeven doel, een ruimte van een of meer hectaren oppervlak, zonder inschieten afdoende onder vuur te krijgen. Als regel echter hebben de voorbereidingen niet met zooveel zorg kunnen plaats vinden en voelt men de behoefte althans met één batterij in te schieten. De resultaten van dit vuur worden aan de andere batterijen overgegeven en soms vindt men het nog gewenscht de richting van deze batterijen door het afgeven van enkele contrölelagen te contröleeren en z.n. te verbeteren. In de Revue d'Artillerie van December 1931 vonden wij een artikel van Lieutenant-Colonel d'artillerie M. ALLARD getiteld Tir de rattachement dans un groupe, waarin een methode wordt beschreven, welke een tusschenvorm mag worden genoemd tus schen de bij ons gebruikelijke werkwijzen. Deze methode hebben wij voor onze toestanden omgewerkt en daardoor tevens nog vereenvoudigd en wij aarzelen niet hare toe passing aan te bevelen. 1094

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 32