De resultaten kunnen door den meetofficier voor het geheel of door de B.Cn. B en C elk voor hunne batterijen op een werk- vel schaal 1 10.000 worden geteekend. De Afd. Cdt. kan de toepassing van de methode bevelen door bij de mondelinge bevelsuitgifte voor het in stelling brengen van de afdeeling te zeggen „verband op de middenbatterij". 8. Verbindingen. De telefoon-officier legt tezelfder tijd de lijnen A.O., B.O. en C.O. Is de afstand tot 0 groot, zooals kan voorkomen bij waarneming uit voorste lijn, dan via een batterij centrale, (fig. 2). 9. Stellingnemen. Inschieten. De batterijen rijden intusschen op. Batterij A kan zonder eenige voorbereiding het inschietvuur openen. De O.C. zorgt daarbij, dat de kijkeras van zijn boussole evenwijdig loopt met de lijn 0 3150 van den richtkijker van het directie-stuk, dat deze tijdens het vuur evenwijdig blijft door de gecommandeerde zijdelingsche correcties te volgen, en dat de opstelling van de boussole niet belangrijk zijwaarts van het dir.- stuk is gelegen. Nog tijdens het inschieten, b.v. zoodra de schoten in de omgeving van het doel beginnen te vallen, wordt van post 0 aan de batterijen B en C afstand en azimuth opgegeven voor de globale richting. Uit dien opgegeven afstand en uit het bekende hoogteverschil kunnen de Cn. van de batterijen B en C al voldoende nauwkeurig het terreinhoekverschil vaststellen met batterij A. Omgekeerd geven B en C de hoogte voorgelegen dekking in %o op. 10. Hooge springpunten. Na het inschieten volgt onmiddellijk een groep van 2 a 4 schoten met hooge S.Pn. uit het directie stuk A, zichtbaar voor B en C, dienende uitsluitend voor de zij delingsche richting. Alle stukken van de batterijen B en C richten daarop en leggen de zijdelingsche richting vast. Stonden de stukken reeds even wijdig of wel met geconcentreerde richtlijnen, dan kan worden volstaan met den richtkijker van het dir.stuk op de S.Pn. te richten en alle stukken over den opgemeten hoek om te zetten 1096 fig. 2. lijnen le urgentie

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 34