In dat jaar 1923 stond in Indië, zooals blijkt wanneer we het Indisch Militair Tijdschrift van dat jaar erop naslaan, de militaire luchtvaart wel bijzonder in het teeken der belangstelling (zie blzn. 391431457571680798), en de verleiding is groot om uit de aan luchtvaartstof zoo rijke nummers eenige aanha lingen te doen. De belangrijkste der publicaties was wel die van de hand van den toenmaligen kapitein van den Gen. Staf Behrens, getiteld „De defensie van Ned.-Indië in de 1ste plaats de taak eener Luchtmacht" (blz. 275). De schrijver bracht daarin voor dien tijd geheel nieuwe ideeën naar voren, die hoewel gedurfd en ook in verschillende opzichten aanvechtbaar, toch getuigden van een helderen kijk op de ontwikkeling en de latente mogelijkheden van het luchtwapen. Om deze reden bezit dit artikel een her nieuwde actualiteit. Zoo schreeef de kapitein B. onder meer „Het spreekt vanzelf, dat met het betrekkelijk luttele bedrag, dat het N. I. Gouvernement in de gegeven omstandigheden voor leger en vloot denkt te mogen besteden, geen modern uitgeruste lucht-, land- en zeemachten te verkrijgen zijn, in staat om de verdediging van Java, laat staan van Ned.-Indië, op zich te nemen. Een vloot alleen, die in staat is het grondgebied te beschermen, kon volgens vroegere Staats-Commissies (nog voor den tijd der „malaise"), niet door ons bekostigd worden. Een moderne vloot van groot en klein materieel en een behoorlijke vliegdienst is iets waaraan niet meer te denken valt. Het laatste planeen vloot van klein materieel, waarbij een kleine vliegdienst behoorde, zou slechts dienen om den vijand aanmerkelijke verliezen toe te brengen tijdens de vaart naar Java, waar de landmacht dan verder de verdediging zou voeren. Nu uit verschillende proefnemingen, manoeuvres enz. blijkt, dat de duikboot (het hoofdwapen van de vloot der interdepartementale Commissie)in de Indische wateren niet aan de haar toegedachte taak zal kunnen voldoen op de wijze zooals men oorspronkelijk dacht, komt dus de verdediging tegen een vrijwel ongeschokten tegenstander geheel te rusten op de landmacht. De landmacht, die bij de bezuinigingsaanvallen steeds het eerste slachtoffer is geweest en nog steeds is. Een modern uitgeruste landmacht in staat om Java te verdedi gen, kost meer geld dan beschikbaar gesteld wordt. Hierbij zij aangeteekend, dat als de luchtvaart onderdeel blijft van het leger, er bij een behoorlijk modern uitgerust leger ook een behoorlijke modern uitgeruste Luchtvaartaf deeling behoort." En schrijver vervolgt even verder „Indien men reeds nu aan de luchtvaart de plaats in de defensie wil toekennen, die haar over eenige jaren vanzelf zal toevallen, voorkomt men noodeloos geldverknoeien en laat zich een verde digingssysteem denken, dat binnen onze beperkte geldmiddelen 1068

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 6