Voorts dient men bij het bepalen van het dieet rekening te houden met de rol, welke het keukenzout bij de stofwisseling speelt. Immers voor alle levensverrichtingen is het keukenzout bijzonder belangrijk, het komt (evenals het calcium) in alle vloeibare en vaste bestanddeelen van het lichaam voor, het vergemakkelijkt het oplossen der voedingsstoffen en bevordert vooral de spijsver tering door aanzetting van de klierfunctie. In het Nederlandsch-Indische leger krijgen de Inheemsche troepenpaarden 4 gram chloornatrium (ruw keukenzout) per dag bij de gaba verstrekt, de Australische troepenpaarden 5 gram per dag, terwijl de jonge Australische remontepaarden de dubbele hoeveelheid ontvangen. Verder dient met betrekking tot de bestrijding der osteofibrose de kwestie der Avitaminosen en van den invloed van het zonlicht op het individu en de voederstoffen niet uit het oog te worden verloren. Vitamine D, dat zeer vaak gemeenschappelijk met de A-stoffen in de voedingsmiddelen voorkomt, staat in nauw verband met de minerale stofwisseling, regelt o.a. den afzet van kalkzouten, dus de vorming, groei en instandhouding der beenderen. Dit anti-rachi tisch agens komt vooral voor in levertraan en momenteel kennen we behoudens het uit ergosterine kunstmatig bereide vigantol, dat sinds korten tijd door Prof. Windaus en Dr. Linsert als zuiver anti-rachitisch vitamine D in den vorm van kristallen, geheel vrij van bijmengselen, is afgezonderd geen andere stoffen, die daar aan zóó rijk zijn alleen groene plantendeelen en ook goed gewon nen hooi hebben in dit opzicht nog beteekenis als anti-rachitische middelen. De landbouw-ingenieur Dr. B. J. B. Groeneveld heeft onder zoekingen verricht ten aanzien van den invloed van het D-vitamine op de Ca-P-stofwisseling en het resultaat daarvan neergelegd in zijn dissertatie. „De invloed van D-vitamine op de calcium- en phosphorzuurstofwisseling bij verschillende verhoudingen van Ca- P in het dieet" (Juni 1932). Proeven van de physiologen Vogel-Lossowitz hebben aange toond, dat dieren, welke in het donker gehouden, rachitisch hadden gekregen, daarna in het licht gebracht, zonder dat het voedsel een verandering onderging, heel spoedig genazen. De voederproeven van den physioloog Mollanby in 1918 toonden aan, dat de anti-rachitische werking van bepaalde voedermiddelen (b.v. haver) door bestraling van dat voer, hetzij door de zon, hetzij door de kunstmatige hoogtezon (kwikkwartslamp) kon worden verhoogd door het daarmede opwekken van stoffen (vita minen) die er vóór dien tijd niet in aanwezig waren. Mogen ook al verschillende vraagpunten ten aanzien van de in- en samenwerking der factoren, welke het ontstaan van deficientieziekten beïnvloeden, tot op heden onbeantwoord zijn, 1133

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 71