len geconstateerd voor de garnizoenen Tjimahi en Padalarang stemt dit overeen met het gemiddelde over de laatste 10 jaren voor het garnizoen Bandoeng is het aantal waargenomen gevallen in 1932 hooger dan het gemiddelde over het 10-jarig tijdperk in tegenstelling met het garnizoen Batavia. Het aantal primaire gevallen (in 1932 totaal 44 1.7 en in 1931 totaal 75 2.6 daalde aanmerkelijknochtans bleef het percentage iets boven het gemiddelde (1.6 der laatste 10 jaren. Noch voor deze daling in 1932, noch voor de aanzienlijke stijging van het aantal waargenomen primaire gevallen in 1931 kan met eenige zekerheid een reden worden aangegeven. Wellicht brengen jarenlang verzamelde omvangrijke statistische gegevens o.m. aangaande het voorkomen en het verloop dezer ziekte, den invloed van bodem, voedsel, drinkwater enz. op den duur meer licht in het duister, waarin deze ziekte tot heden nog gehuld is. De omstandigheid, dat in de garnizoenen Tjimahi en Padalarang, waar gras en in de garnizoenen Batavia, Mr.-Cornelis en Bandoeng, waar hooi afkomstig van sawahcultuur, gevoerd wordt, het grootste aantal primaire gevallen voorkwamen, stemt overeen met de er varingen, elders opgedaan, n.l. dat maanblindheid bij voorkeur optreedt bij een verblijf der paarden in lage, moerassige streken en na het verstrekken van voedsel (b.v. hooi)dat op dergelijke gron den verbouwd is. In verband met het vorenstaande dient dan ook bij de grascul tuur en de hooibereiding vooralsnog streng de hand te worden gehouden aan de reeds vroeger aanbevolen en toegepaste maat regelen van hygi├źnischen aard t.w. geregeld om de 2 a 3 jaar droogleggen, omwerken en bemesten der sawah's, gedurende min stens een week tevoren droogleggen van de sawah's alvorens het gras te snijden, het stof en slib door omkeeren en uitschudden van het hooi verwijderen. Het ondervolgend staatje geeft een overzicht van het voorkomen van dit lijden van af het jaar 1917. Dienstjaar 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 Gemiddelde sterkte 3009 2961 3138 3197 3215 3044 3039 3086 Primaire gevallen 139 123 35 89 28 60 69 41 Percentage 4.6 4.1 1.1 2.7 0.8 1.9 2.2 1.3 1136

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 74