1145 Een belangrijk voordeel van deze aanvalsmethode is, dat de trefkans bij het bommenwerpen veel grooter is dan wanneer de bommen van groote hoogte worden geworpen, zoodat in laatstgenoemd geval meer middelen ter beschikking moeten worden gesteld om tegen doelen van betrekkelijk ge ringe afmetingen een redelijke materieele en moreele uitwerking te ver krijgen. Bovendien kan op geringe hoogte van den mitrailleur en het kanon van klein kaliber worden gebruik gemaakt, terwijl voorts de aanval ten allen tijde beneden het wolkendek kan plaats hebben. Een belangrijk voordeel is ook dat de verrassing veel meer tot haar recht komt, aangezien het motorgeraas eerst op een horizontalen afstand van 500 m hoorbaar is en de terreinvoorwerpen tot het laatste oogenblik gevechts dekking kunnen verleenen. De waarnemingsposten zullen in 9 van de 10 gevallen niet in staat zijn met nauwkeurigheid de vliegrichting vast te stellendit kan bovendien nog bemoeilijkt worden wanneer door het (de) vliegtuig(en) niet in eenzelfde richting wordt doorgevlogen. Wanneer men voorts realiseert, dat de snelheid van het geluid slechts 5 a 7 maal die van het vliegtuig is, zal het duidelijk zijn, dat het veelvuldig zal voorkomen dat het vliegtuig reeds gepasseerd is voordat men het heeft kunnen identificeeren. Door de groote hoeksnelheid is het onmogelijk het vliegtuig met lucht doelgeschut van middelbaar kaliber te volgen. Ook het kanon van klein kaliber en de mitrailleurs krijgen weinig kans. Nemen wij aan dat een vliegtuig in scheervlucht een snelheid heeft van 180 km per uur, dan wordt per minuut 3 km of 50 m per sec. afgelegd. (In de naaste toekomst zal deze snelheid zeker grooter worden). In goed overzichtelijk terrein zal het vliegtuig eerst ontdekt worden binnen een kring van 8 a9 km en kan dus worden waargenomen gedurende ongeveer 10 minuten. Voordat echter op het vliegtuig geschoten mag worden, zullen de nationaliteitskenmerken onderkend moeten zijn, waardoor de beschikbare tijd met 3 minuten moet worden verminderd. Ook de jachtvliegtuigen hebben tegen zeer laag vliegende vliegtuigen weinig in te brengen, daar het groote voordeel van hun specifieke aanvals- wijze verloren gaat. Aan den aanval in scheervlucht zijn uiteraard ook nadeelen verbonden, krijgt namelijk de motor een panne dan zijn vlieger en vliegtuig in de meeste gevallen verloren. De vliegers zullen bij dit vliegen veel vlugger vermoeid zijn daar de lucht beneden veel meer in beweging is dan op grootere hoogte en hun aandacht scherp gespannen moet zijn om niet met terreinvoorwerpen in botsing te komen. Ook de oriënteering is veel lastiger, terwijl ten slotte aan het moreel van de vliegers groote eischen worden gesteld. Schr. besluit zijn interessant een zeer lezenswaardige artikel met het volgende „Elle parait cependant intéressante pour notre aviation militaire. Nous ne sommes pas riches et ne possédons qu'une faible aviation de bom bardement. Dans ces conditions, tachons d'en obtenir le rendement maximum: elle compte un personnel d'élite capable de tirer fructueusement parti, le plus souvent possible, de la méthode qui vient d'etre exposée. II suffirait de doter ces escadrilles de l'avion rapide, maniable, a grand champ visuel et bien armé indispensable a cette fin." Gasdienst. Mavors, September 1933. Hoe men in het Sovjet-leger practiseh met gas werkt, door S. Schilderman. Schr. geeft een overzicht van de practische gasoefeningen, welke men in het Sovjet-leger houdt met het doel om de manschappen zooveel mogelijk met de verschillende soorten strijdgassen en de wijzen, waarop deze ver spreid kunnen worden, vertrouwd te maken. Een en ander is ontleend aan een door Dr. Fischmann, leider van den gasdienst in het roode leger, in ,,Die

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 83