1. VELDHEEREN door G. Th. SLOTHOUBER, Gep. Kolonel der Artillerie. (Vervolg. Zie I.M.T. 1936 Nr. 11). V. HELMUTH GRAF VON MOLTKE. (vervolg). F. De mobilisatie van 1859. Spoedig na de aanvaarding van de functie van Chef van den Generalen Staf kreeg Von Moltke de gelegenheid om de oorlogs geschiktheid en de oorlogsvoorbereiding van het Pruisische leger op de proef te stellen. De tijdens den Italiaanschen oorlog tusschen het Keizerrijk Oostenrijk en het Koninkrijk Sardinië te zamen met het Keizerrijk Frankrijk uitgevoerde mobilisatie en de voorbereiding van de concentratie van een groot gedeelte van het leger gaven hem volop gelegenheid om de gebreken en onvolledigheden in de bestaande mobilisatieregelingen te onder zoeken het werd een generale repetitie De politieke verwikkelingen, welke in 1859 tot den oorlog voerden, waren de volgende. Reeds in 1857 waren in Italië revolu- tionnaire (nationalistische beroeringen voorgekomen, in 't alge meen gericht tegen het Koninkrijk Napelsachter de schermen had Sardinië deze actie ondersteundhet hoopte op deze wijze de eenheid van geheel Italië te bevorderen onder ééne gemeen schappelijke regeering, waarbij dan Sardiniëx) rekende op de leiding. Oostenrijk was uit den aard van zijn positie als heerscher in Lombardije en Venetië sterk gekant tegen de Sardijnsche pogingen. Engeland zag de Italiaansche activiteit niet zonder wel gevallen aan omdat daardoor de kans, dat Frankrijk in Italië te veel macht zou krijgen, verminderde en daarmede de verwerke lijking van het toenmaals in Frankrijk met liefde gekoesterde 1) Sardinië bestond toenmaals uit het eiland van dien naam en tevens het Westelijk gedeelte van Noord-Italië, ongeveer als volgt begrensdvan het Meer van Genève, langs de Alpenpassen tot den St. Gothard, het Lago Maggiore, de Ticino, Pavia, Spezia, Genua, Nice, Alpes Maritimes, Chambéry, Meer van Genève. 1099

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1936 | | pagina 1