1. VELDHEEREN door G. TH. SLOTHOUBER, Gep. Kolonel der Artillerie. (Vervolg. Zie I.M.T. 1937, nr. 8) (met een schets V. HELMUTH GRAF VON MOLTKE. Slot. K. De Fransch-Duitsche oorlog (1870-71). Slot. 6. Sedan (1 September 1870). Slot. De Duitsche opmarsch. De marsch van de Duitsche IVe en Ille legers naar het Westen ging uit van de hiervoren gegeven opstelling op 22 Augustus in de lijn JeandelizeGondrecourt in 't algemeen dus een 85 km breed front, naar het Westen gericht. Den 23en Augustus zou de marsch aanvangen merkwaardig genoeg op denzelfden dag, dat de Mac Mahon in vrijwel Oostelijke richting van Reims naar Vouziers trok. Voor de dagen van 23 t/m 25 Augustus was door de leger commandanten een marschtableau uitgegeven, dat Von Moltke aanleiding gaf tot den volgenden brief aan den stafchef van het Ille Leger „In antwoord op Uwen brief van 22 dezer, waarbij gevoegd was „het marschtableau van het Ille Leger voor de eerstvolgende „dagen, deel ik Uwe Excellentie beleefd mede, dat het in over- „eenstemming met 's Konings bedoelingen zou wezen, als in het „algemeen en óók den 26en Augustus de cav.divn. vóór het leger- „front zouden blijven. (Zij zouden n.l. hij Chalons het front vrij „maken. SI.) „Naar de hier beschikbare inlichtingen is het niet onwaarschijn lijk, dat het bij Chalons samengetrokken vijandelijke leger in „afmarsch is. „In dit geval is het gewenscht, door de voorbij en ook ten „Zuiden van Chalons vooruitgeschoven cavalerie 's vijands „marschrichting vast te stellen, terwijl dan ook gebeurlijk een 755

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1937 | | pagina 1