1. LAWRENCE WASZMUSZ TEGENSPELERS door G. TH. SLOTHOUBER, Gep. Kolonel der Artillerie. III. LAWRENCE. (Vervolg).. „Waarom willen de Westerlingen altijd alles hebben?" zei Auda „geprikkeld. „Achter onze weinige sterren kunnen wij God zien, die niet achter „jullie millioenen sterren is". „Wij zoeken 's werelds grenzen, Auda „Maar dat is Gods zaak" klaagde Zaal, half boos. Mohammad wilde „zijn onderwerp niet laten varen„Zijn er menschen op deze groote „werelden vroeg hij. „Dat weet God „En heeft elk de Profeet en hemel en hel Auda onderbrak hem„Mannen, wij kennen onze gebieden, onze „kameelen en onze vrouwen. Al het overige er. de glorie God. Als „het einde van alle wijsheid bestaat in het voegen van ster naast „ster, is onze dwaasheid vermakelijk". En daarna sprak hij over geld Seven Pillars enz. blz. 282. Het vorige hoofdstuk eindigden wij met de opmerking, dat voor wie Lawrence's uiteenzetting goed overdenkt, het duidelijk zal worden, dat het voor Engeland onmogelijk zal blijken om thans in 1937 den opstand in de Arabische landen voor goed tot een door Brittanië gewenscht einde te brengen, omdat volksbe wegingen als deze, nu eenmaal niet zijn te binden met geweld, noch door omkooping. Een treffende bevestiging hiervan lazen wij in een correspon dentie uit Jeruzalem van 5 November (De Telegraaf van 5/11, pag. 1), in welk artikel, na de mededeeling van de landing van Britsche troepen in Akaba, het volgende voorkomt „Men meent, dat de terroristen geleid worden door een „geheim hoofdkwartier, dat de Engelschen nog niet hebben „kunnen ontdekken. Geen enkele Arabische patriot zal zijn „stamgenooten verraden, die de Arabieren van de ongeloo- „vige imperialisten wil bevrijden. Als bewijs kan wel dienen, „dat, ondanks de uitgeloofde belooning van 10.000 pond „sterling, de moordenaars van den Britschen districtscom missaris van Galilea, Andrews, nog steeds niet zijn gevonden. 1055

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1937 | | pagina 1