1. HET KONINKLIJK KOLONIAAL MILITAIR INVALIDENHUIS BRONBEEK. 1863 19 Februari 1938 Onder de jubilea, op welke de Koninklijke Nederlandsche Marine en het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger kunnen wijzen, moge zeer zeker het 75-jarig bestaan van Bronbeek bij Arnhem niet onvermeld blijven. Bronbeek toch kan als het ware worden aangemerkt als een levend monument, als de verpersoonlijkte historie van onze Weer macht in de Overzeesche Gebieden van het Koninkrijk. Wel is waar kunnen zij, die daar in het schoone landgoed op hunne lauweren rusten, niet uit eigen ervaring verhalen van alle groote gebeurtenissen, welke Marine en Leger hebben mogen beleven, doch als wij voor oogen houden, dat er onder hen zijn, die den leef tijd van 80 jaren reeds hebben overschreden, dan kan toch onge twijfeld een belangrijk aantal bladzijden geschiedenis daar worden verzameld. En wat zoo kenmerkend is, daar hoort men geen krijgsgeschie denis, zooals wij die vinden opgeteekend in de bronnen, welke als studiemateriaal dienen, neen daar ziet men de feiten, die den soldaat het meest hebben getroffen. Wij gebruiken hier het woord zien met voordacht, want als men die oudgedienden op een bankje met elkaar vindt praten, dan ziet men als het ware de feiten voor bijgaan, de uit een groot geheel opgepikte episoden, zooals de gewone soldaat die heeft beleefd. Het is een grootsche en verhevene daad, welke wijlen Koning Willem III heeft verricht toen Z. M. tot oprichting van Bronbeek besloot, een schoon bewijs van het intense medeleven van ons Koningshuis met de Koloniale Weermacht, in het bijzonder ook met hen, die in de lagere en laagste rangen hun Vorst en Vader land hebben weten te dienen. 211 Foto Alg. Ind. Dagbl.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1938 | | pagina 3