het militaire niet-geneeskundige materieel en de militaire bescheiden worden tot het einde van den oorlog in beslag genomen. Officieren kunnen evenwel in vrijheid worden gelaten indien zij de verplichting op zich nemen, den Staat niet zonder toestem ming te verlaten. Art. 5. Behandeling van krijgsgevangenen. Krijgsgevangenen, die op eenigerlei wijze het rechtsgebied van den Staat bereiken worden beschouwd vrij te zijn. Indien hun vergund wordt in dat rechtsgebied te blijven, kunnen zij worden verplicht, in bepaalde hun aan te wijzen plaatsen te verblijven. Bij beschikking van den Duce kan den oorlogvoerenden worden toegestaan, gewonde of zieke krijgsgevangenen aan de Italiaan- sche overheid toe te vertrouwen. In dit geval behooren zij zoodanig onder bewaring te worden gesteld, dat zij niet aan de krijgsverrichtingen kunnen deelnemen. Art. 6. Verbod van werving van militairen. Het is verboden Art. 11. binnen het rechtsgebied van den Staat ten behoeve der oorlog voerenden strijderskorpsen te vormen en aanwervingsbureau's te openen. Art. 7. Verbod van dienstneming van militairen. Zij, die Art. 12, 18 tot de gewapende macht van den Staat behooren, moge geen dienst nemen in de strijdmachten der oorlogvoerenden. Art. 8. Verbod van oorlogsleveranties en geldelijke hulpver- Art. 13. leeningen. De bestuursinstellingen van den Staat mogen aan de oorlogvoerenden geen wapenen, munitie of elke andere zaak leveren, die van nut 'kan zijn voor de gewapende machten, noch hun credieten of geldelijke hulp verleenen in welken vorm ook. Art. 9. Particuliere handel. Bij Koninklijk besluit kan geheel Art. 13. of ten deele worden verboden 1°. de handel in wapenen en oorlogsmateriaal door particulieren ten behoeve van de oorlogvoerende Staten 2°. de doorvoer van de hiervoor aangegeven voorwerpen door het rechtsgebied van den Staat 3°. het verleenen van credieten door particulieren aan de oorlogvoerende Staten of hun credietinstellingen. Bovengenoemde verboden zullen op eenvormige wijze worden vastgesteld t.a.v. alle oorlogvoerenden. Het in de eerste zinsnede bedoelde besluit stelt de straffen vast voor de overtreding van de onder 1°, 2° en 3° genoemde verboden. Art. 10. Geneeskundig personeel en materieel. Binnen het rechtsgebied van den Staat is toegestaan de doortocht van voor een der oorlogvoerende Staten bestemd geneeskundig personeel en materieel alsmede de verzending door openbare gemeen schappen of particulieren aan die Staten van zoodanig personeel en materieel. Evenwel kunnen bij Koninklijk besluit verboden en afwij kende beperkingen worden vastgesteld op de bepalingen in de vorige zinsnede, ongeacht de strafbepalingen op overtreding van de verboden zelve. Art. 11. Regelen m.b.t. de verbindingen. Binnen het rechts- gebied van den Staat gelegen radiostations zullen zich ervan onthouden, aan de oorlogvoerenden inlichtingen over te brengen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1939 | | pagina 32