De overvlucht kan worden toegestaan aan geneeskundige vliegtuigen, die gewonden of oorlogszieken vervoeren, mits zich. daaronder geen personeel of materieel bevindt, niet behoorend tot den geneeskundigen dienst. Art. 30. Buiten de territoriale wateren in veiligheid gebrachte militairen van een der oorlogvoerenden. Militairen van een der oorlogvoerenden, die buiten de territoriale wateren van den Staat in veiligheid zijn gebracht en door een Italiaansch militair vliegtuig worden ontscheept, worden geïnterneerd. Art. 31. Behandeling van militaire vliegtuigen bij opening der vijandelijkheden. Het militair vliegtuig van een der oorlogvoe renden, dat zich bij de opening der vijandelijkheden binnen het rechtsgebied van den Staat bevindt, dient dit te verlaten binnen 12 uur na beteekening van de daartoe ontvangen op dracht, behoudens vaststelling van een anderen termijn bij bijzondere beschikking van de luchtvaartautoriteit, tenzij om standigheden van overmacht aanwezig zijn. In laatstbedoeld geval kan een aanvullende termijn worden vastgesteld. Art. 32. Niet-opvolging van de opdracht tot verlaten van de luchthaven. Het militair vliegtuig van een der oorlogvoe renden, dat de in het voorgaande artikel bedoelde opdracht tot verlaten van de luchthaven niet opvolgt, moet voor den geheelen duur van den oorlog buiten staat worden gesteld te vertrekken. Officieren en bemanning zijn onderworpen aan bij beschik king van den Duce vast te stellen beperkende maatregelen. Hoofdstuk IV. Slotbepalingen. Art. 33. Behandeling van geïnterneerden. De behandeling van de geïnterneerden wordt vastgesteld bij beschikking van den Duce. Art. 34. Opschorting van de toepassing van de neutraliteits- wet. De toepassing van de bepalingen dezer wet kan bij beschikking van den Duce of de door hem gemachtigde auto riteit worden opgeschort t.o.v. den Staat, die de Italiaansche onzijdigheid niet eerbiedigt. Art. 35. Uitvaardiging van Koninklijke besluiten, bij de neutraliteitswet voorzien. De bij deze wet voorziene Konink lijke besluiten worden uitgevaardigd op voorstel van den Duce, den raad van ministers gehoord.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1939 | | pagina 36