moeten houden met de in de technische voorschriften vastgestelde uitbreidingen van het doel. Gezien de omstandigheid, dat men veilig kan aannemen, dat de doelen slechts gedurende korten tijd kwetsbaar zullen blijven na het vallen der eerste schoten, dienen met name deze vernietigings vuren snel en verrassend te worden geopend en binnen den kortst mogelijken tijd te worden beëindigd. Doorgaans zullen zij niet langer duren dan 3 tot 5 minuten. b. Vernielingsvuren beoogen de vernieling van 's vijands geschut, loopgraven, onderkomens, versperringen, waarnemings posten enz. Tot dit vuur zal in het algemeen slechts mogen worden overgegaan, indien een zeer nauwkeurige regeling mogelijk is en de spreiding zoodanig is in verhouding tot de grootte van het doel, dat het bereiken van uitwerking niet gaat ten koste van een on evenredig groot munitieverbruik. Geen moeite mag worden gespaard ter verkrijging van directe waarneming op het doel, onder uit schiettechnisch oogpunt zoo goed mogelijke voorwaarden. Is een nauwkeurige vuurregeling niet mogelijk, dan kan men trachten vernieling te verkrijgen door het onder vuur nemen van een terreinstrook met de vereischte vuurdichtheid. De kansen op resultaat zijn dan echter zoo gering, dat, rekening houdende met de beschikbare munitie deze wijze van uitvoering niet dan zeer uitzonderlijk zal kunnen worden toegepast. Vernielingsvuren worden afgegeven met granaten, bij voorkeur uit de zwaardere kalibers, naar den aard van het doel al dan niet met vertraging. Lang geschut wordt gebruikt tegen verticale dekkingen, waarnemings- en uitkijkposten; krombaangeschut tegen horizontale dekkingen en loopgraven. Tegen niet onder dek king staande artillerie kunnen zoowel lange kanonnen, als houwit sers en mortieren worden ingezet, terwijl tegen geschut onder dek king men uiteraard zijn toevlucht zal nemen tot krombaanmate- rieel. Vernielingsvuur tegen ijzerdraadversperringen (bresschie- ten) behoort tot de taak van het lange geschut. Voor de vernieling van kunstwerken van niet te zware constructie kunnen houwitsers en mortieren van middelbaar kaliber worden ingezet, terwijl voor de beschieting van gebouwen ook kanonnen in aanmerking komen. Afhankelijk van den aard van het doel zal men voor deze laatste vuren granaten zonder, dan wel met vertraging gebruiken, terwijl tegen ijzerdraadversperringen granaten snelle werking kunnen worden aangewend. c. Neutraliseerings- of neerdrukkende vuren hebben ten doel 's vijands gevechtskracht zoodanig te schokken en zijn werkzaam heid te belemmeren, dat hij gedurende den verlangden tijd buiten staat is ernstigen weerstand te bieden of hem althans met geringe middelen kan worden belet zulks te doen. De hevigheid van deze 718

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1939 | | pagina 44