van het voorjaarsoffensief van de nationalisten, want hierdoor werden zware verliezen geleden aan menschen, wapens, munitie en uitrusting, benevens aan vliegtuigen". B. Het luchtwapen als zelfstandig weermachtsorgaan. Heel ver gaan de conclusies over de strategische mogelijkheden van het luchtwapen, het zelfstandige optreden (Douhet), uiteen. Sommigen zijn van meening, dat Spanje de onmacht van het luchtwapen tegen over de levenscentra van den tegenstander heeft bewezen. K&otz „De Spaansche oorlog heeft getoond, dat de beslissing op den grond, niet in de lucht wordt behaaldDe luchtstrijdkrachten, ook de bwm, moeten als hulpwapen met de infanterie samenwerken. Als zoodanig zijn zij zeer waardevol, zelfs niet te vervangen zij blijven echter hulpwapen en anders niet". Mj. Cailloux„Het luchtwapen heeft zich zwakker getoond dan werd verwacht. Zijn aanvallen op het achterland hebben niet de resultaten opgeleverd, welke Douhet had voorzegd. Zijn beteekenis als zelfstandig wapen is gedaaldAan den anderen kant heeft het als hulpwapen van de landstrijdkrachten nieuwe en gewichtige opdrachten te vervullen". Dr. Henszer, een Zwitser, ooggetuige van een luchtaanval op Madrid „Wij buitenlanders hebben natuurlijk evenals de geheele bevolking in het begin der luchtbombardementen van angst gesidderd en ons in onderkomens, kelders en gangen opgeborgen. Langzamerhand raakten we eraan gewend en wel verwonderlijk vlug. De oorlogssfeer, welke ons omgaf, en het bewustzijn, dat we allen met elkaar deel- genooten in het lijden waren, deden ons spoedig meer vertrouwen krijgen en de opwinding en het angstgevoel vergeten. Gedurende de eerste dagen dekten we ons bij ieder sirene-signaal, doch spoedig bemerkten we, dat de vlgn. slechts zelden werkelijk de stad bereikten en daarom zagen we af van een dadelijke dekking in een kouden kelder of schuilplaats, doch volgden eerst den koers van de naderende vlgn. Daar we in het centrum van de stad waren, konden we immers altijd nog binnen een seconde verdwijnenDoch behalve de angst werd ook het gevaar zelve vrijwel overwonnen. In het meest bedreigde centrum werden steeds geopende bioscopen, restaurants en bars aan getroffen. Het telefoongebouw, dat doorzeefd was van de rondvliegende scherven, was omgeven door een meterhoogen muur van zandzakken, doch de dienst ging rustig doorDe burgerbevolking had reeds lang geleerd zichzelf te beschermen. Daarbij was ze de geheele trap van menschelijke gevoelen van paniek tot zelfverzekerdheid, ge latenheid en Oostersch fatalisme, opgeklommen". Tot eenzelfde opvatting komt Winston Churchill in een recent krantenartikel „Is air power decisive in war Air Commodore Charlton komt in U. S. R. van 22 Sept. '38 tegen dit oordeel op onder het hoofd„Why belittle military .aviation". „De voorwaarden, waaronder de Spaansche luchtoorlog werd gevoerd, zijn niet met die van een conflict tusschen moderne Eur. landen te vergelijken. In de eerste plaats werd geen gas gebruikt, waardoor reeds elke vergelijking mank gaat. Voorts weinig brandbommen. Het zou daarom tot gevaarlijke misleiding voeren, wanneer men de resul taten in Spanje als bewijs van onmacht v.an het luchtwapen zou aanmerken. Aangezien de wereld nog geen enkelen juisten inzet van het wapen der lucht heeft gezien, mag de kracht daarvan in geen geval worden onderschat. Het resultaat daarvan kan men echter on geveer nagaan wanneer men de tot dusver behaalde uitkomsten over eenkomstig vermenigvuldigt. Dat is een rekensom. Doch een verme nigvuldigingsfactor, welke de steeds toenemende geestelijke en moreele

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1939 | | pagina 68