10 die ik menigmaal in gezelschap van Engelsche cavalerieoffleieren het polospel zag spelen, waarhij de onvermoeide 63 jarige prins van Jodporede eigenaar van het eskadron, steeds vóórging. Ook het Wei-ha-wei regiment is in kahki gekleed, terwijl deze Chineesche manschappen evenals alle inlanders in het Britsch- Indische leger schoenen en putties dragen. Als hoofddeksel hebben zij een stroohoed. Omtrent de kleeding der Engelsche officieren valt nog aan te teekenen, dat zij bij hun khaki uniform steeds gele schoenen droe gen en verder lederen slobkousen van dezelfde kleur. Die lederen slobkousen werden door hen zeer geroemd 't zijn feitelijk rijkap- pen, die met een riem, welke spiraalsgewijze om de kap heen loopt, sluitende om het been gehouden wordt zij kleeden zeer goed. Yan de Fransche troepen waren in Tientsin alleen „troupes de marine," zoowel infanterie als artillerie en tirailleurs annamites. De Fransche troepen, welke voor een groot deel uit Tonkin kwa men, zagen er opvallend slecht uit en men vertelde ook, dat er percentsgewijze onder hen de meeste zieken waren. Ook de kleeding der Franschen trok, om de weinige zorg, wel ke daaraan besteed werd en het gebrekkige toezicht, dat daarop scheen te zijn, algemeen de aandacht; zij bestond uit een blauw katoenen jas en pantalon, zooals wij die vroeger in ons leger ge kend hebben, lage schoenen en een witten helmhoed. De offi cieren waren meerendeels in khaki gekleed. De Annamieten liepen op bloote voeten en droegen verder een khaki buis en pantalon èri een dito hoofddeksel, dat zooals men zeide, de vorm had van de hoofdtooisels der inlanders in Annam. Ik heb niet den indruk gekregen, dat de Franschen veel militaire waarde aan deze troepen hechttenik zag ze in hoofdzaak voor wacht-, corvee- en koeliediensten gebruiken. Yan de Italianen en Oostenrijkers heb ik te weinig troepen gezien om daarvan een algemeenen indruk te krijgen. De eersten behoorden meerendeels tot het Bersaglieri-bataljon, zij droegen een wit katoenen buis en pantalon, lage schoenen en een witten helmhoed, waarop een pluim van hanenveerende Oostenrijkers waren in khaki gestoken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 18