Uit hetgeen hierboven omtrent de kleeding der militairen in China gezegd werd, blijkt dat geen enkele mogendheid ons voor beeld volgt om donkgr gekleurde serge te bestemmen voor veld- kleeding in een tropisch klimaat. Alle militairen waren in katoen gekleed of in khaki en donker gekleurd katoen droegen alleen de Franschen. Deze laatsten hoorde ik in die kleeding dikwijls- beklagen en 't niet altijd kunnen volgen van de andere legers door de Franschen gedurende de warme dagen van Juli en Au gustus, werd door velen op rekening gebracht van de donkere kleeding, waarin zij gestoken waren. Al mogen daarvoor mis schien ook nog wel andere redenen bestaan hebben, 't feit, dat het meerendeel der Fransche officieren zich in khaki kleedden, pleit er dunkt mij wel voor, dat zij de lichter gekleurde khaki boven 't blauwe katoen verkozen. Nu is wit katoen voor veldkleeding zeker niet aan te bevelen, maar wat ik van de khaki-stof zelf gezien en ondervonden heb, vind ik haar voor veldkleeding voortreffelijk. Wel is waar, is 't wenschelijk daaronder ook overdag een wollen hemd te dragen, maar strikt noodig is dat m.i. niet, althans ik heb in China heel wat militairen gezien, die mij zeiden er nooit wol onder te dragen. Daarentegen is 't m.i. wel noodzakelijk om bij de khaki kleeding, den man ten gebruike bij nacht, een lange tot de enkels reikende overjas te geven. Zulk een jas echter, die de man op post staande aantrekken kan, maakt dan ook de sprei overbodig, want liggende kan hij er zich behoorlijk mede toedekken. Juist onze koloniën met haar vrij gelijkmatig warm klimaat zijn m.i. voor de aanwending van khaki aangewezen; temperatuursverschillen zoo groot als men die in Britsch-Indië heeft, kennen wij niet en wij zouden dus niet genoodzaakt zijn om zooals ginds het geval is, naast de khaki veldkleeding er nog eene van serge of laken te hebben, hetgeen de zaak belangrijk vereenvoudigt. Een ander m.i. zeer navolgingswaard voorbeeld, dat Engel- schen, Amerikanen en Russen ons geven, is het bezigen van le deren in plaats van stalen sabelscheeden; niet alleen, dat eerst bedoelde scheeden gemakkelijker in het onderhoud zijn, doch zij zijn beduidend lichter, schitteren niet in de zon en rinke len niet, zooals men dat van de stalen scheeden in sterke mate

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 19