3 Tot; bereiking van haar doel heeft zij o. m. een paardenstam boek opgericht, waarin alle fokpaarden worden opgenomen, welke voldoen aan eischen, gesteld in verband met de fokrichting. Niet minder dan 96 dekhengsten en ongeveer 1300 fokmerriën werden tot nu toe in dat stamboek ingeschreven. Sedert korten tijd is de vereeniging er toe overgegaan eene dresseerschool op te richten, welke ten doel heeft de gelegen heid te openen paarden te laten dresseeren en jonge lieden op te leiden in de dressuur en de verpleging van paarden enz., terwijl zij mede gelegenheid aanbiedt tot het verkoopen der aan de school gedresseerde paarden. Het behoeft geen nader betoog, of eene dergelijke inrichting moet succes hebben en de toekomst zal leeren, dat zij niet weinig zal bijdragen tot den bloei der fokkerij in deze provincie. De keuringen vinden plaats door eene commissie van drie leden, bijgestaan door eenen Inspecteur, die de commissie voor licht en eene adviseerende stem heeft. Op verzoek der eige naars van de gekeurde paarden wordt een gemotiveerd oordeel omtrent het paard uitgesproken, waardoor de commissie in niet geringe mate leerend optreedt. Bij alle door mij bijgewoonde keuringen was het opvallend, hoe reeds één type is verkregen een type, dat het gesteld ideaal nadert en voldoet aan de eischen, welke thans de handel en het gebruik stelt. De gangen zijn over 't algemeen van voren goed met dik wijls zeer veel knieactie, van achteren schieten zij niet zelden in kracht te kort, terwijl de beenen in 't algemeen droger moesten zijn. Het laatste is natuurlijk een gevolg van het feit, dat de Oldenburgsche hengsten, waarmede gekruist is, evenmin voldoende droge beenen hebben en door hunne weeke opvoe ding veelal te lymphatisch zijn. Hoogere eischen te stellen aan de hengsten, wat betreft hunne dienstprestatie, zal wel voor de naaste toekomst weggelegd zijn en het komt mij niet on waarschijnlijk voor, indien men spoedig zag gebeuren, dat de Oldenburgsche dekhengsten geleidelijk plaats gingen maken voor hengsten met evenveel massa, doch met meer bloed, zooals b. v. de Hannoveraansche hengsten. Ongetwijfeld zou daardoor de knieactie eenigszins verdwijnen, doch de feitelijke gebruiks-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 35