- 16 keurd en overgegeven aan den administrateur, indien deze hen nog kan gebruiken voor de trek- of transportdiensten bij het depot. Anders worden zij eenvoudig door deze autoriteit verkocht. Militair personeel is bij het depot in het geheel niet aanwezig, terwijl slechts de administrateur, de paardenartsen, de Rech- nungs-führer, de 4 Inspectoren en de Futtermeister door de regeering zijn aangesteld. Al het overig personeel werkt in daghuur, doch woont iu huizen, welke tot het depot behooren, terwijl de administrateur hen eenige akkers ter bebouwing kan geven. De aangename positie, waarin het werkvolk door een en ander komt te verkeeren, maakt het mogelijk, dat slechts menschen met veel ijver en nauwgezette plichtsbetrachting kunnen worden aangewezen voor de verzorging der paarden. Ieder man heeft het toezicht op de paarden van twee afdeelingen, dus verzorgt ongeveer 30 paarden het spreekt wel van zelf, dat daarbij van huidverpleging niet veel kan komen. Ondanks dat, zagen de paarden er alle goed onderhouden uit, zij waren met haver gepoetst. Zoowel het uitzicht der paarden, de wijze, waarop zij voorge bracht werden, als hunne groote makheid, gaven een hoog denk beeld van de geschiktheid der verzorgds voor hunne taak en die geschiktheid is voor een belangrijk gedeelte het gevolg van den langen tijd, gedurenden welken die menschen bij het depot werk zaam blijven en van de leiding, welke zij ontvangen. Door de ver binding van een remonte- depot met een landbouwbedrijf worden twee voordeelen verkregen n.l. het goedkooper worden van de opvoeding der remonten en de mogelijkheid om desgewenscht verschillend bijvoer aan de paarden te verstrekken. Voor Incli'é ligt in een en ander veel, dat eene nauwgezette over weging waard is. Het zelf verbouwen van groenvoeder is bij een Indisch remonte-depot noodzakelijk, daar anders het onder houd der paarden te duur wordt, en het groote voordeel wordt verkregen, dat men de mogelijkheid van insluiping van besmet telijke ziekten (kwade droes) door het van buiten ingevoerd gras geheel voorkomt. In hoeverre het wenschelijk zal zijn zelf padi en andere landbouwproducten te verbouwen verdient ern stige overweging. Kunnen daardoor belangrijke financieele voor-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 48