19 -- het personeel. Het personeei toch heeft veelal eene kleine uitgestrektheid land voor het verbouwen van aardappelen, enz. Friedrich- Wilhelm-Gestut. Het Friedrich- Wilhelm-Gestutdat in 1788 door Friedrich Wilhelm II „Zum Besten des Landes," zooals nog staat geschreven boven de deur van het hoofdge bouw—werd opgericht, is eerst weer sedert enkele jaren als stoe terij ingericht. De bedoeling, welke daarbij heeft voorgezeten, is in hoofdzaak geweest om weer meer Arabisch bloed te brengen in de Oost-Pruisische fokkerij, welke door te veel Engelsch volbloed gevaar zou kunnen gaan loopen, dat hare producten te hooge eischen zouden stellen aan de verzorging en ver pleging, waardoor de waarde als oorlogspaard zou verminderen. Daarom fokt men thans in Neustadt een Anglo-Arabier, waartoe men beschikt over 14 volbloedmerries van beste afstamming met goed exterieur en een Arabischen hengst. Dit dier, dat in Babolna gefokt werd, is een waar prachtstuk. Men weet niet wat aan dit schoone dier het meest te bewonderen. Naast deze richting worden evenwel ook halfbloeds gefokt, tot welk doel de stoeterij nog 26 edel gefokte halfbloedmerries heeft en 4 dekhengsten (2 vol- en 2 halfbloeds). Deze laatste doen evenwel ook dienst bij het Landgestüt. Den zomer over loopen de merriën alle in ruime en goede weiden, terwijl een zoogenaamde zomerstal gelegenheid geeft om zich tegen slecht weer te beschutten, terwijl de dieren ook in die stallen bijvoer ontvangen. Des winters zijn zij in boxen on dergebracht, waarin zij ook de geboorte van het veulen af wachten. De geheele inrichting is eenvoudig, doch practisch. De veulens worden op eenen leeftijd van 45 maanden gespeend en vertoeven daarna ook den zomer over in de weidenook zij ontvangen daar natuurlijk nog flink en krachtig bijvoer. Des winters vertoeven de veulens in ruime hokken, welke met flinke loopplaatsen in verbinding staan. In den zomer, volgende op het voorjaar, waarin de veulens twee jaar zijn geworden, worden zij aangereden om tegen hun derde jaar huune bestemming te volgen. Hauptgestüt te Graditz. Het Hauptgestüt-ffrarfifó, dat onder de leiding staat van den beroemden Oberlandstallmeister Graf Lelindorff ligt op een afstand van ongeveer een half uur van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 51