6 om met hem te overleggen, wat nog noodig was voor uitrus ting, en verder opnieuw te trachten de onmisbare zaken te verkrijgen, waarvan wij door de zeeramp te Diego Suarez ontriefd waren. Tevens zou ik voor een korten tijd den dienst in het hospi taal der Eerste Hollandsche ambulance, gedurende de afwezigheid van Prof. Korteweg naar het front, waarnemen. Volgens dit plan vertrok B. 5 Januari naar Modderrivier en bleef ik te Pretoria achter. Bovendien zou ik de terugkomst afwachten van onzen zieken oppasser v. d. Loo, die te Lorenzo Marquez achtergebleven was,, om van daar wederom naar Diego Suarez te vertrekken ter ver krijging onzer aldaar achtergebleven goederen. v. d. Loo kwam 26 Januari te Pretoria aan, maar helaas, platzak; de goederen waren op onrechtmatige wijze door de aldaar aanwezige autoriteiten wegens waterschade verkocht. Van het gebeurde werden verklaringen opgemaakt, welke in handen gesteld werden van onzen Consul-Generaal den Heer Domela Meuwenhuis, die ons steeds met de meeste welwillendheid geholpen heeft, waar dit ZijnEdele mogelijk was. Werkzaamheden te Pretoria. Veel viel er te Pretoria opnieuw te doen voor de ambulance- Bij het vertrek der Pretoria-afdeeling van het Roode Kruis naar het front was veel medegenomen, maar èn Dr. Rijkens èn Mevrouw Ameshoff (die spoedig ter verkrijging van eenige rust voor enkele weken te Pretoria terug kwam) waren van meening, dat veel gecompleteerd en veel gewijzigd moest worden. In de enkele weken van mijn verblijf te Pretoria kwamen verschil lende ambulances uit den vreemde aan, en, daar bij het uit breken van den oorlog door het Transvaalsche Gouvernement op alle beschikbare ambulancegoederen beslag werd gelegd, buitendien voor het aanzienlijke veldleger de voorraden van benoodigdheden te velde waren uitgeput, ging het allesbehalve gemakkelijk om het noodige bij elkaar te krijgen. Zeer gelukkig slaagde ik er in, dat het personeel der Tweede Hollandsche ambulance pleegzuster A. Draighton Lee toestond bij onze ambulance hare hulp te verleenen en is zij ons een.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1903 | | pagina 14