9 De Organisatie van den Geneeskundigen Dienst te Velde. Onder den drang van den Jameson's raid was er te Pretoria eene Transvaalsche Roode Kruis-vereeniging opgericht met eenige subcomité's te Pretoria, Johannesburg, Krugersdorp, e. a. Onder den impuls der diepe verontwaardiging over den bedoelden raid hadden de Roode Kruis-vereenigingen van verschillende Euro" peesche staten hulp aan materiaal gezonden. Veel van deze bezendingen was door eenvoudige verwaar- loozing in onbruik geraakt, iets was er nog gered. Nog bij geen hunner oorlogen hadden de Boeren ooit van een geneeskundigen dienst gehoord; de gemakkelijkheid, waarmee •de wonden dikwerf bij deze robuste mannen genezen, had hen nimmer het gemis van dien dienst doen gevoelen, en de eigen lijke veld- of trekboeren (de „Takharen", zooals ze in de „dorpen" genoemd worden) behielden nog langen tijd deze diepe minachting voor den geneeskundigen dienst en togen liever, wanneer zij gewond waren, terug naar moeder de vrouw, die hen met wat huismiddelen waaronder petroleum een eerste plaats, zoowel voor in- als uitwendig gebruik, inneemt zeer dikwerf vol komen genas. Dit gebrek aan inzicht in de werkingswijze van den genees kundigen dienst is de eerste en beginfout geweest van het Centraal Comité van het Transvaalsche Roode Kruis, dat in publiek geschrift of bij proclamatie de burgers hierover had moeten inlichten. Bij het begin van den oorlog was er onder directie van het Centraal Comité een soort organisatie van den dienst tot stand gekomen, wier hoofdkaraktertrek de meest volmaakte desorga nisatie was. Vooreerst werd de samenstelling van het Hoofdcomité te Pretoria zelve sterk gecritiseerdde voorzitter Dr. K. oefende, naar het scheen, een' zeer remmenden invloed uitbehalve twee andere doctoren zaten er geene andere technici in het Hoofd Comité: het gevolg ligt voor de hand. Enkelen der leden waren wel af en toe aan het front, maar permanent, wat had behooren te zijn, was er geen enkele ver tegenwoordiger van het Centraal Comité. Dit was een tweede .zeer belangrijke fout; want, waar de centrale leiding elke directe

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1903 | | pagina 17