95 eens middels het noodrantsoen in de voeding der troepen is moeten voorzien. De verbruikte noodrantsoenen, zoowel bij de 3de als bij de 2de Brigade, werden op den 23sten September (rustdag) door de intendance aangevuld. Gedurende het verblijf der 2de Brigade te Tjiniroe had aanvoer van de benoodigde verplegingsbehoeften plaats van Koeningan, dat inmiddels door de blauwe partij was bezet. Aangezien bij de 2de Brigade de spijsbereiding in veldkook- gereedschappen moest geschieden, kon telkens eerst na aankomst van den bagagetrein op de legeringsplaats met koken worden be gonnen, zoodat de troepen na het betrekken der nachtkwartieren niet zoo spoedig van warm voedsel konden worden voorzien, als die van de Brigades, welke met keukenwagens waren uitgerust. Bij laatstbedoelde troepen werden steeds daags te voren alle levensmiddelen benoodigd voor het geheele volgende etmaal ver strekt, terwijl bij de 2de Brigade telkens het benoodigde werd ont vangen voor den avondmaaltijd van denzelfden dag en voor het ontbijt en het middagmaal van den volgenden dag. G. GENEESKUNDIGE ZORG. De indeeling van het geneeskundig personeel, zooals dit aan de manoeuvres deelnam, is opgenomen in Bijlage I punt III, terwijl in punt IX is aangegeven al hetgeen bevolen werd ten opzichte van ziekenverzorging en hygiëne. Niettegenstaande de hooge eischen, welke gedurende de ma noeuvres aan het physiek van den troep werden gesteld, was de gezondheidstoestand gunstig te noemen en heeft de troep in het algemeen getoond een krachtig physiek en goed moreel te bezit ten. Ook de paarden hielden zich goed. Waar noodig, was de geneeskundige en diergeneeskundige dienst in staat op zeer goede wijze in de ziekenverpleging te voorzien.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 105