99 De paarden van diet hoofdkwartier en van de scheidsrechters, voor zoover zij te Bandoeng in garnizoen zijn, worden den 18deh September om 6 v. te Bandoeng ingeladen en gezamenlijk naar Cheribon vervoerd door de zorg van een door den comdt. v/h peloton ordonnansen daarvoor te bestemmen gegradueerde van de ordonnansen voor het hoofdkwartier. Voor het vervoer van de paarden van scheidsrechters uit andere garnizoenen, stellen de betrokken officieren zicli in de eerste plaats in verbinding met de cmdtn. van uit hetzelfde garnizoen ver trekkende troepen om hunne paarden mee te geven naar Cheribon. Kan zulks niet, dan moeten de betrokkenen zelf maatregelen voor •de verzending van .hun paard nemen. .Roode Partij. lste Brigade. 'Comdt. Kol. v. d. inf. P. J.. Kroesen. Adjudant lste Luit .adj. v. d. inf. F. H. Ilgen. Chef v. d. staf Kapt. v.. d. gen. staf R. Schuursma. .Adjunct. Kapitein v. d. inf. J. C. Koster. Luit. V.A.K. A. A. Fermont. Luit. V.A.K. J. G. Kerlen. 2 ordonnansen-cavaleristen. 1 motorwielrijder. 4 ord. wielrijders, w.. o. 1 sergt tevens facteur. 1 schrijver v. h. afd. bureau te Batavia. Telegraafafd., waarbij 6 ord. wielrijders. Intendance: Kapt. int. A. R. H. Braun. lste Luit. mil. adm. A. van Es. Luit. V.A.K. J. H. L. Bource. Verplegingstroep. Een schrijver van het gew. int. bur. te Batavia. 2 vrachtauto's. 1 vleeSchauto. Kwartiermeester v. d. staf en gecombineerde troepen lste Luit. imif. adm. J. H. v. Gorkom, met een schrijver. Chefarts brig. Dir. off. v.. gez. 2de kl. FL M. Neeb. .1 ordonn. wielrijder.. '5

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 109