103 II. ORDONNANSEN, AUTOMOBIELEN. 1. De ordonnansen cavaleristen worden aangewezen door het hoofd van het wapen der cavalerie, die tevens de verstrekking regelt van de paarden en oppassers voor de bereden te maken onbereden officieren, alsmede de vervanging van voor de manoeuvres ziek gemelde officierspaarden. 2. Een 20-tal rijpaarden van den Trein, elk met een onbereden oppasser, worden door den commandant van den Trein ter be schikking van hel hoofd van het wapen der cavalerie gesteld met bestemming om in de 1ste plaats te worden afgestaan aan officieren van gezondheid en commandanten van telegraafafdeelingen. 3. De ordonnansen wielrijders worden aangewezen door den commandant van de afdeeling ordonnansen wielrijders. 4. De commandanten van brigades en zelfstandige onderdee- lc-n, zoomede niet in rechtstreeksch troepenverband ingedeelde of ficieren, dienen daartoe tijdig voor den aanvang van de manoeu vres, doch uiterlijk den 8sten September opgaven in, onderschei denlijk aan liet hoofd van het wapen der cavalerie te Bandoeng en aan den commandant van de afdeeling ordonnans wielrijders te Weltevreden, met vermelding van aanwijzingen, wanneer, waar en bij wien de ordonnansen zich hebben te melden. 5. Voor de officieren der militaire administratie, toegevoegd aan de officieren der intendance, zullen geen paarden beschikbaar wor den gesteld, doch zij kunnen, waar noodig, gebruik maken van een rijwiel. 6. De witte vlaggen voor de scheidsrechters worden, voor zoo ver niet aanwezig, bij het peloton ordonnansen aangemaakt ten laste van de fondsen voor de groote manoeuvres toegestaan. 7. Bij gebruik van auto's zijn de inzittenden verplicht zich zoo veel mogelijk te onthouden van het geven van andere bevelen aan de bestuurders dan betrekking hebbende op de richting van den rit. 8. Bij verschil van meening omtrent de begaanbaarheid van wegen tusschen inzittenden en bestuurder beslist de bestuurder, die geheel verantwoordelijk is voor zijn wagen, met hét recht van eerstgenoemden om het geschilpunt aan het oordeel te onder werpen van den officier belast met den autodienst in het hoofd kwartier.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 113