110 materieel, d.w.z. draag- en trektuigen, met gemengde treinen voor uit kunnen zenden. 21 Het formeeren van de treinen begint: den 19den September 8 v. te Cheribon voor de 1ste brigade, op •door den brig. ct. te bepalen dag en uur te Bandoeng voor de 4de brigade (de trein voor het L. H. 4de eskadron kan te Kadipaten worden geformeerd, nadat de bagage per spoor en tram daarheen •is vervoerd), den 23sten September 1 uur n. te Djatibarang voor het 14de •bataljon infanterie en de sectie 7 c.M. L. 28. den 20sten September 7 v. te Bandjar voor de 2de brigade, te beginnen met dien voor 1 bataljon infanterie, 1 batterij berg en de brig, cav., welke treinen om 12 uur 's middags gereed moeten zijn, den 19den September 8 v. te Tjiamis voor de 3de brigade. De ctn. van de 2de en 3de brigade nemen maatregelen, dat de halve eskadrons brigadecavalerie worden voorzien van hetgeen zij bij de groote manoeuvres meer noodig hebben dan bij de cavalerie manoeuvres. den 18den September 1 uur n. te Cheribon voor het 21ste ba taljon inf. De brig, (dets.) ctn. zullen zoodanige maatregelen treffen, dat het formeeren ordelijk en vlug geschiedt. 22 De karren worden gemerkt door 2 platen, te bevestigen ter rechter- en linkerzijde van de kar. De platen zijn van blik, 30 c.M. lang bij 20 c.M. breed, geschilderd in de partijkleur en in de -4 hoeken van spijkergaten voorzien, terwijl met groote witte let ters de bestemming daarop moet zijn aangegeven. Dc aanwezige platen worden zoonoodig tijdig bij de compag nieën, batterijen en eskadrons aangevuld uit de voor pionieroefe ningen toegestane gelden. Zij blijven bij de afdeelingen in verant woording. Inf. 3 XX Br. 1 Art. Staf 1 Vd. Br. 1

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 120