Ill 23 -Voor geleide van de bagage van de scheidsrechters zijn den 19den September 6.30 v. te Cheribon bij het station aanwezig 2 bereden gegradueerden van den Trein, die voor elke partij over 4 ingehuurde grobags beschikken. 24 De commandanten van de verschillende troepen zullen, wan neer mocht blijken, dat ingehuurde paarden of voertuigen over bodig zijn geworden, den commdt. van den Trein bij hunne brigade daarmede in kennis stellen, die onmiddellijk tot afdan king dier transportmiddelen zal overgaan. 25 Koelies worden door de zorg van de troepencommandanten ingehuurd. 26 Na beëindiging van de manoeuvres verzamelen de com mandanten van de verschillende treincompagnieën (detachementen) te Cheribon de militairen, paarden en het materieel, behoorende tot de door hen in het garnizoen gecommandeerde treinafdeeling en dragen zorg voor de terugkeer per spoor naar hun garnizoen overeenkomstig de hun inmiddels bekendgestelde vervoersregeling. VI. SPOORWEGVERVOER. Ten behoeve van het spoorwegvervoer zullen de betrokken af- deelings- tevens brigadecommandanten uittreksels uit de vervoers regeling met bijbehoorende treindienst circulaires worden uitge reikt, waarin zijn aangegeven de inladingsstations, benevens de etappeplaatsen, waar door de verschillende echelons c. q. zal moe ten worden overnacht. VII. LEGERING. 1 Voor zoover van woonhuizen c. a. tot legering gebruik ge maakt moet worden, zal de inkwartieringsordonnantie worden op gevolgd. 2 Voorts moeten in de bagagetreinen voor alle wapens voor de helft van de troepen groepszeilen worden medegevoerd.- 3 Worden groepszeilen gebezigd of moeten de troepen wor den gelegerd op aarden of steenen vloeren, dan zal door de zorg van de brigade (dets.) intendanten een voldoend dik stroo of bla- derenbed worden verschaft.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 121