116 formeerde bagagewagens niet de eerstkomende gelegenheid naar de gewenschte plaats van inlading verzonden. 14. Het vermoedelijk uur van aankomst der zieken wordt aan den chef van het station, waar de inlading zal plaats hebben, me degedeeld. 15. Te Cheribon wordt het op- c.q. doorzenden der zieken opgedragen aan een evacuatie-arts, waartoe deze voor de tijdelijke opname van de geëvacueerden in de buurt van het station een lokaal inricht, tenzij ter plaatse over een behoorlijk ingericht zie- kenverblijf kan worden beschikt. 16. Aan den evacuatie-arts worden toegevoegd: een sergeant-ziekenopzichter en twee hospitaalsoldaten (ziekendragers). Voorts beschikt hij over 10 stalen veldbedden met helpzeel en draagstok, verplegingsartikelen, ververschingstartikelen, medicijnen en verbandmiddelen. 17. De evacuatie-arts, zijn personeel en materieel worden dooi den gewestelijk eerstaanwezend officier van gezondheid in de 1ste militaire afdeeling beschikbaar gesteld. 18. Bij het evacueeren van zware zieken behoeft met den denk- beeldigen oorlogstoestand geen rekening te worden gehouden. Evacuatie'geschiedt steeds onder geleide. 19. De hieronder volgende hygiënische voorschriften moeten duidelijk aan den troep worden bekend gemaakt en stipt worden opgevolgd. Afwijking daarvan worde gestraft. Bezweet zijnde mag niet onmiddellijk in het koude bergwater worden gebaad. De door den chefarts te geven voorschriften voor prophylacti- sche chinineverstrekking zuilen stipt worden nagekomen. Tegen het gebruik van ongekookt water en van onrijpe of door inlandsche verkoopers reeds opengesneden vruchten moet streng worden gewaakt. Het deponeeren van vuil buiten de bij het betrekken van het bivak dadelijk aan te wijzen plaatsen moet met de grootste ge strengheid worden tegengegaan; aan de bivakwachten moeten ter zake bijzondere consignes worden verstrekt. Bij ontstentenis van stroomend water, waarin de faecaliën kun nen worden gedeponeerd, worden bij aankomst in het nachtbivak:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 126