Bijlage IL NOTA betreffende de verpleging der troepen, welke deelnemen aan de groote manoeuvres in 1917. I. DUUR DER VERPLEGING DOOR DE INTENDANCE. De verpleging door de Intendance, welke behoort te geschieden overeenkomstig de beginselen aangegeven in Hoofdstuk VI deel I. V. V., vangt aan voor de troepen, die met keukenwagens zijn uit gerust, met het ontbijt van den dag na dien van aankomst op het manoeuvre-terrein, voor de troepen zonder keukenwagens met het avondmaal van den dag van aankomst, en eindigt voor eerstbe doelde troepen met het avondmaal en voor die zonder keuken wagens met het middagmaal van den dag van vertrek van het manoeuvre-terrein. Overigens worden de troepen gedurende hunne afwezigheid uit het garnizoen op de door den betrokken Brigade-Commandant aan te geven wijze verpleegd. Voor die verpleging kan zoo noodig worden beschikt over den bij die troepen ingedeelden officier der Intendance. II. LEVENSMIDDELEN, PAARDENVOEDER, BRAND- EN LICHTSTOFFEN ENZ. 1. Aanvulling treinen. De voorraden, bestemd tot aanvulling (op het manoeuvre-ter- rein) van de treinen, worden verkregen op de door den Intendant bij de Leiding aan te geven wijze. 2. Inhoud bagaget rein. (1). In den bagagetrein van de troepenjnoet steeds een volle dig dagrantsoen levensmiddelen en paardenvoeder (waarbij ver duurzaamd rundvleesch en hard brood, doch met uitzondering van versch brood, versch vleesch, versche groenten en kruiden, brand hout en gras) aanwezig zijn, ongerekend hetgeen mogelijk in den keukenwagen in bereiding is. (2). Van de artikelen koffie gemalen, zeep, verduurzaamde soepgroenten, sajoergroenten en sambal, kerriepoeder, azijn, boter, klapperolie, peper, zout en thee zullen in den verplegingstrein en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 130