121 in den bagagetrein zoodanige hoeveelheden worden medegenomen, dat deze voldoende zijn voor de behoefte van vier dagen. (3). De uit 's Lands voorraad ontvangen provisiën behooren, voor zoover deze nog in goeden staat verkeeren, bij terugkomst in het garnizoen te worden ingeleverd. 3. Plaats van vulling bagagetreinen. De levensmiddelen en het paardenvoeder, bestemd voor de 1ste vulling van de bagagetreinen worden beschikbaar gesteld op door den Brigade(Detachements)-Connnandant aan te geven plaatsen. 4. Broodvoorziening (1). Voor de broodvoorziening wordt bij de Blauwe Partij een rijdende veldbakkerij ingedeeld. (2). De broodvoorziening geschiedt overigens zoo lang moge lijk van uit de Militaire Bakkerij te Tjimahi. (3). De Brigade Intendanten vragen daartoe het brood rechtstreeks aan bij den Administrateur van de Militaire Bakkerij •en geven daarbij het spoortram)wegstation van uitlading op. (4). Voor zoover het versche brood niet tijdig uit de Militaire Bakkerij te Tjimahi kan worden betrokken, zal het worden ver kregen op door den Intendant bij de Leiding aan te geven wijze. 5. Vleeschvoorziening. (1). De voorziening in de behoefte aan versch vleesch wordt als volgt geregeld: De Brigade Intendant zorgt voor het benoodigde door aankoop van vleesch of vee. (2). Bij elke Brigade wordt een veldslachterij en een vleesch- auto ingedeeld. (3). Zooveel mogelijk zal steeds versch vleesch (bij voorkeur rund-vleesch) worden verstrekt. (4). Is dit niet doenlijk of niet gewenscht, dan zal, instede daarvan, verduurzaamd rundvleesch worden verstrekt, (1) Waar in deze nota gesproken wordt van Brigade-Intendant wordt daar mede ook bedoeld Detactements-Jntendant of als zoodanig dienstdoende.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 131