6. Voedingstarief. (1). De troepen worden gevoed volgens het als bijlage A hier bij gevoegde tarief. (2). Indien verduurzaamde levensmiddelen uit 't Landsvoor raad worden verstrekt, behoort daarvoor te worden betaald: voor 0.75 K.G. volksspijs, de waarde van 0.25 K.G. rijst; voor 4 halve dan wel 2 heele bussen verduurzaamd rundvleesch, de waarde van 5 K.G. versch rund- en buffelvleesch; voor 1 K.G. hard brood, de waarde van 1 K.G. versch brood; voor de overige ver duurzaamde levensmiddelen de waarde volgens prijslijst. 7. Tarief paardenvoeder. De--troepenpaarden, enz. worden van en met den dag van ver trek uit- tot en met den dag van terugkomst in het garnizoen of op de standplaats beschouwd als te zijn op marsch en worden ge voed volgens het militair tarief No. 21, met dien verstande, dat instede van gaba, waar eehigszins mogelijk, padi zal worden ver strekt. 8. Sterkte-opgaven en bons. (1). Voor de ontvangst der levensmiddelen, van het paarden voeder, enz. wordt door de Compagnies-Commandanten (x) dage lijks een sterkteopgave landaardsgewijze vermeld en, voor zooveel de paarden aangaat, aangevende de sterkte aan uitheemsche en Chineesche paarden, rij-, trek- of draagpaarden van den trein, enz. aan den kwartiermeester van het korps ingediend, die met behulp daarvan, aanvragen model No. 69 opmaakt en deze indient aan den Brigade-Intendant. (2). De verstrekking heeft plaats overeenkomstig de geldende tarieven en tot de hoeveelheden daarin aangegeven. (3). De aanvragen voor de behoeften van het eerste verple- ging-etmaal worden door den kwartiermeester, zoo noodig door de kwartiermakers, ingediend aan den Brigade-Intendant op een nader door den Brigade-Commandant aan te geven tijdstip. (1) Waar in deze nota gesproken wordt van Compagnie├źn en Compagnies Commandanten, worden daarmede ook bedoeld batterijen, eskadrons, deta chementen en Commandanten dier onderdeelen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 132