124 laling van de prijzen, welke daardoor door de troepen worden be taald of voor troepenpaarden in rekening moeten worden gebracht: t. w. boter, versch brood, versch vleesch (met been), rijst, ge droogde visch, gras en gaba of padi. (2). Behalve het brood, dat per rantsoen kan worden aan gevraagd, worden de overige hiervoren vermelde artikelen tot geen kleinere hoeveelheid verstrekt dan de eenheid. (3). De aanvragen daartoe geschieden tijdig als regel min stens 24 uur te voren door tusschenkomst van den betrokken kwartiermeester aan den Brigade-Intendant. (4). De verstrekking der artikelen geschiedt gelijktijdig met die aan de korpsen. (5). De verrekening van het verschuldigde geschiedt zoo spoe- dig mogelijk na afloop der manoeuvres door den betrokken Bri gade-Intendant,-waartoe deze de hulp kan inroepen van de Mili taire Administratie. (6). Officieren, onderluitenants en adjudant-onderofficieren, die hunne maaltijden uit den keukenwagen verstrekt krijgen, zijn ver plicht dagelijks een volledig rantsoen, als voor Europeesche mili tairen vastgesteld, te ontvangen. Zij rekenen als dan bij de aanvragen om levensmiddelen, enz. in de sterkte van de compagnie en behooren per rantsoen de vast gestelde vergoeding voor levensmiddelen met de Commandanten te verrekenen. 12. Ontvangen van provisiën uit 's Lands voorraad door Officieren enz. Officieren enz. kunnen, vóór het vertrek uit het garnizoen des- gewenscht de provisiën, in beheer of bewaring bij de Intendance (met uitzondering van het artikel boter) tegen betaling volgens prijslijst uit de militaire magazijnen ontvangen. §13. Vervoer van levensmiddelen enz. bij onvoorziene omstandigheden. fl). Indien het mocht voorkomen, dat door onvoorziene om standigheden artikelen, benoodigd voor het fourageeren, elders zijn aangebracht en opbewaard, dan waar gebivakkeerd of gekan- tonneerd zal worden, en daardoor de goede verpleging der troepen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 134