129 mede de rijstzakjes, na afloop der manoeuvres spoedig in de ma gazijnen van herkomst ingeleverd. (5). Voor geheel of gedeeltelijk verbruikte noodrantsoenen wordt van de vergoeding voor levensmiddelen ingehouden: a. voor het volledige +-n/in i voor alle landaarden 0.40 gewone noodrantsoen voor het pak beschuit met thee en het blikje ontbijt, voor alle landaarden... ƒ0.30 verduurzaamd vleesch voor 0.3 K. G. rijst i en 0.09 K. G. gedroog- voor alle landaarden ƒ0.10 de visch b. voor het volledige Cavalerie noodrantsoen, waarvan geen gedeeltelijk verbruik mag plaats vinden, voor alle landaarden 0.16 (6). Indien in verband met den tactischen toestand, onvoorzien geheel of gedeeltelijk verbruik van noodrantsoenen moet plaats hebben dit uitsluitend ter beoordeeling van den oudsten troe pencommandant ter plaatse en de reeds voor dien dag ontvangen versche artikelen geheel of gedeeltelijk zijn bedorven, kan de gelds waarde daarvoor worden terugontvangen op de wijze, als is voor geschreven bij 13 van de bijlage behoorende bij de Algemeene Order 1910 No. 59 (voorschriften voor het vivresbeheer). Niet bedorven, doch reeds ontvangen artikelen zullen in dit geval in hun geheel den volgenden morgen aan den troep worden verstrekt. 111. VERSCHILLENDE BEPALINGEN. 1Maten, weegwerktuigen, enz. (1). Voor zoover noodig worden maten en weegwerktuigen, geldkisten en geldtrommels, stalbenoodigheden, keukengereed schappen, verlichtingsmiddelen en de daarvoor toegestane petro leum medegenomen, doch niet meer dan de in de betrekkelijke bij lagen van het „Verplegingsvoorschriften" aangegeven hoeveel heden. (2). Voorts worden medegevoerd: Bij eiken partij- en brigade-(of detachementsjstaf: Ind. Mil. Tijdschr.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 139