(2). De voor de verdeeling aan de compagnieën, enz. benoo- digde meet- en weegwerktnigen, benevens een boogzaag, behoo- ren te worden medegevoerd in de bagagekarren der korpsstaven. (3). Deze voorwerpen worden zoo noodig vóór het vertrek der troepen ontvangen uit het garnizoenskleedingmagazijn ter plaatse. 5. Verstrekking aan Staven en Scheidsrechters. (1). De Officier der Militaire Administratie, ingedeeld bij het Hoofdkwartier, zorgt voor de ontvangst van de verplegingsbehoef- ten en verdere benoodigdheden voor het Hoofdkwartier. (2). Voor de Partij- en Brigade Staven, zoomede voor de .scheidsrechters, geschiedt zulks door den Kwartiermeester der ge combineerde troepen van de Brigade, waartoe zij behooren.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 141