Bijlage IV. 1ste BRIGADE. No. I. Cheribon 19-9-'17, 6. N. Marschbevel vooi' 20-9-17. TROEPEN INDEELING. 1. 1Verkenningsdetachement Cmdt. Ritm. Koopman. C. 2 en L. H. 3. 2. R. Colonne. Comdt. Maj. Smits. I. XVI. M. 1/3 1. C. '/2 pel. R.H. 3. A. 2/3 1 I. vd. 3. AL Colonne. Cmdt. Maj. Wempe. I. XI. 2. C. j/2 pel. R.H. 3. 4. L. Colonne, a. Voorhoede. Cmdt. Kapt. Aukes. I. 1 en 2 X. C. 1 pel. R.H. 3 2 Afd. Gew. mitr. G. 1 sectie. Afstand 1500 M. h. Hoofdmacht (tevens marschorde). Cmdt. Maj. Swartjes. i. 3 en 4 XX. Blauwe troepen, sterk hoog stens 2 bataljons Infanterie (w.o. maréchausseé), zijn voornamelijk gelegerd in Mandirantjan en Tji- Hmoes. Onze voorposten zijn herhaal delijk uit de richting van Koenin- gan door blauwe troepenafdeelin- gen, meest maréchausseé, gehar- celeerd. Bovendien is het bij de Mau- ritsbaai gelande roode detache ment Z. van Bandjar in aanraking met overmachtige blauwe troe pen. De roode hoofdmacht zal 20- 9-'17, na achterlating van 1 batal jon Inf. te Cheribon, oprukken naar Temo en Darmawangi. Ter betere beveiliging van de operatiebasis en de operatielijn van de hoofdmacht zal de 1ste Brigade, waaraan toegevoegd C. 2 en L.H. 3, 20-9-H7 in Z. rich ting oprukken, de harceleerende blauwe troepenafdeelingen naar het Z. verjagen en daarna tijdelijk Koeningan bezetten. Het is mijn voornemen 20-9-' 17 met de 1ste Brigade Tjilimoes te bereiken en 21 -9-' 17 Koeningan te bezetten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 145