137 Voorhoede L. colonne beveiligt in een strook van af laatst genoemde lijn tot de lijn Kedoeng djoembleng - Doeradjaja - Kenrarang 1 - Timbang 1. 7. Bij aanraking met vijand dezen krachtig aanvallen. 8. Voorposten enz. (pro mem.). 9. De bagagetrein van de M. colonne volgt achter die der L. colonne. De bagagetreinen worden geformeerd, nadat de troepen hunne kwartieren hebben verlaten. De filterwagens (theekairen) van de M. colonne aan den staart van de hoofdmacht der L. colonne; overigens de fil terwagens (theekarren) bij de gevechtstreinen. De A. T.* blijft voorloopig te Cheribon. 10. Ik marcheer bij den hoofdtroep van de voorhoede der L. colonne; toegevoegd 1 motorwielrijder. De tel. afdeeling stelt een seinploeg ter beschikking van elk der colonnecommandanten tot het houden van verband met minstens één der nevencolonnes. De Brigade-Commandant, (w. g.) F. J. KROESEN. Gedicteerd aan: Cmdt. 1, XI, XII, XVI, XX, M. 1, C. 2, R.H. 3 en L.H. 3, A. I v.d., G., Chefarts, Chef V. S., Cmdt. B. T., A. T*. en Brig. Int. i

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 147