4 Bovengenoemde blauwe troepen zijn voornamelijk gelegerd in Mandirantjan en Tjilimoes. De hoofdmacht zal een bataljon infanterie en 1 sectie 7 c.M. L. 28 naar Djatibarang zenden ter beveiliging van de basis aan die zijde; blauwe troepenafdeelingen bevinden zich aldaar achter de Tjimanoek. De eigen voorposten bij Cheribon staan in den namiddag van den 19den September naar de zijde van Koeningan in de lijn K. Djaga K. Loenjoe Z. rand Argasoenja Z. W. rand Tjireres en Sidjopak paal 5 in kampong Kaponggan Kalian Kidoel. Bepalingen in verband met den vredestoestand. 1. De 1ste brigade wordt den 19den September te Cheribon geformeerd. Alle onderdeelen, behalve de brigade cavalerie worden per spoor daarheen vervoerd. De brigadecavalerie marcheert na afloop van de cavalerie-manoeuvres naar Cheribon en is den 19den aldaar aanwezig. Evenzoo het 2de eskadron en het L. H. 3de eskadron. De 4de brigade wordt 23 September te Kadipaten geformeerd. De brigade, met uitzondering van de brigadecavalerie, marcheert van Bandoeng en Tjimahi naar Kadipaten; het L. H. 4de eskadron marcheert na afloop van de cavalerie-manoeuvres in 3 dagen over Tjikidjing en Madja daarheen. Het 14de bataljon infanterie en 1 sectie 7 c.M. L. 28 worden 23 September per spoor naar Djatibarang vervoerd. 2. De oorlogstoestand treedt in: voor de troepen in Cheribon 20 September 6.30 v., op welk tijd stip zij de lijn Bandengan Loewoeng Bendo 2 Kedoeng- djoembleng Sampiran Pedjambon Asinan niet mogen heb ben overschreden. voor de troepen te Kadipaten en Djatibarang 24 September 6.30 v. Behoudens eventueele schorsingen en een rustdag op 23 Sep tember, blijft de oorlogstoestand gehandhaafd tot het oogenblik waarop eindigen van de manoeuvres wordt gelast. (1) Zie schetskaart No. 3. De schetskaarten Nos. 3, 2 en 1, onder- c'kaar gelegd, sluiten aan elkaar.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 14