141 verkrijgen, dan wordt deze rug niet geheel losgelaten, voordat de bezetting van Koeningan afdoende verzekerd is. Van 21 op 22 September zal het vooruit te schuiven detache ment derhalve een nachtmarsch moeten verrichten. Te Tjiniroe zal verbinding gezocht moeten worden met het de tachement Lutz en met de Ille Brigade. De opmarsch der Brigades is overigens geregeld bij marschta- bleau, waarbij er naar gestreefd is geen overmatige eischen aan de troepen te stellen. Bijzondere regelingen voor den marsch der algemeene treinen zijn daarin mede opgenomen. Met het oog op het zoo noodige samenvallen der actie van de beide Brigades zal de Ille Brigade, welke over den besten weg beschikt, aan den eenen kant zóó ver teruggehouden worden, dat zij niet partieel geslagen kan worden, alvorens de lie Brigade kan ingrijpen, aan de anderen kant zoo dicht den vijand moeten naderen, dat deze bij een doorgezetten aanval op de lie Brigade krachtig kan worden aangegrepen. De heuvelreeks bij Djagara (Top.kaart 1:50.000) lijkt mij daarom het aangewezen marschdoel te zijn, dat op den 21 sten September door de voorhoede der Ille Brigade langs den kortsten weg (via Tjiager 1) moet zijn bezet en ter verdedi ging moet worden ingericht. ad. Detachement Lutz. Verwezen wordt naar de door den Commandant van het Leger uitgereikte Instructie. Waar de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat Rood reeds den 20sten September in de richting van Koeningan tracht door te dringen, zal aan het detachement Lutz worden opgedragen, zorg te dragen, dat de vijand in geen geval voor den avond van den 20sten September Tjilimoes en voor den avond van den 21sten Koeningan bereikt. Tijdig moeten daartoe de noodige stellingen worden verkend; vernielingen -in kunstwerken mogen niet worden aangebracht. Het gros van het detachement, dat op den 21 sten nabij Koeningan kan zijn versterkt met 1 Esk. legercavalerie en 1 Comp. wielrijders, zal zich dan op dien datum zoo eenigszins mogelijk op den Pr. Salanr moeten handhaven. Aangezien op den 21 sten nog niet gerekend kan worden op eeni- gen steun van de 11e Brigade, kan de vraag rijzen, of zulks moge-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 151