Bijlage VIL BLAUWE DIVISIE. Bandjar, 19-9-'17, 9 N. No 1. Algemeen bevel voor den opmarsch. 1 's Vijands hoofdmacht is op 16-9-* 17 bij Cheribon geland. Zijn voorposten stonden heden in den namiddag naar de zijde van Koeningan in de lijn K. Djaga - K. Loenjoe - Z. rand Argasoenja - Z.W. rand Tjireres en Sidjopak - pl. 5 in Kg. Kaponggan - Kalian Kidoel. Met de in de Mauritsbaai gelande Roode troepenmacht wordt verder afgerekend door het Det. Tjiiatjap. 2. Onze 4de Brigade* staat bij Tomo, de 1ste* bij Wado; Barisan*, Legioen* en Schutterij* hebben de Tjipasang- en Soemedangstellingen bezet; het Det. Batavia* staat bij Lemahpoetih. De Legercavalerie, met strijderswielrijders en een divisie marechausseé zijn in Madja; het 21ste Bataljon met een divisie marechausseé, te Tjilimoes en Mandirantjang, har- celeeren 's vijands voorposten en zullen zijn opmarsch van Cheribon naar het Z. belemmeren. 3. Mijne Divisie zal zoo spoedig mogelijk naar Cheribon op rukken en 's vijands basis aldaar aanvallen, waarbij de an dere nabij Koeningan zich bevindende Blauwe troepen door mij zullen worden aangetrokken. 4. Daartoe zullen (zie Marschtableau) in den morgen van 20 respectievelijk 21 September afmarcheeren de 3de Brigade (-j- Autobattcrijvan Tjiamis over Ka- wali - Tjikidjing naar Koeningan, de 2de Brigade van Bandjar over Rantjah - Tjiniroe naar Koeningan. Van de 2de Brigade marcheert een Detachement van I Bataljon -j- 1 Batterij Berg-Art. (zie MarschtablauCom mandant Majoor Visscher, reeds op 20-9 te 12 's middags van Bandjar af en moet bij het aanbreken van den dag op 22-9 in elk geval -ó- 262 N. van Tjiniroe hebben bereikt, c.q. in verband met reeds ingfekomen berichten in den och tend den Pr. Salam hebben bezet. Ind. Milt. Tijdschr. 10.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 155