Bijlage IX.. INSTRUCTIE voor den Commandant van het 21ste Bataljon Infanterie. Bij landing van den vijand te of nabij Cheribon zal de Com mandant van het Bataljon, zonder een ernstig gevecht aan te gaan., den landenden vijand zooveel mogelijk afbreuk doen. Zonder de verkregen voeling met den vijand te verliezen, zal hij, elastisch nagevende, voor overmacht in de richting van Koe- ningan terugtrekken. Mededeelingen aangaande den toestand bij den aanvang der manoeuvres Na den vijand bij zijn landing afbreuk te hebben gedaan, is het bataljon voor overmacht teruggeweken in de richting van Koe- ningan en bevindt zich met het gros te Tjilimoes. Van daaruit hebben ondernemingen tegen de vijandelijke basis plaats gehad in samenwerking met de marechausseé, die met hun gros te Mandirantjan verblijven. In den avond van den 19den September wordt de bataljonscom mandant door het hoofdkwartier in kennis gesteld met de aan Ge- neraal-Majoor Mac Gillavry verstrekte opdracht en hem opgedra gen, tot nadere bevelen van genoemd opperofficier volgen, de lei ding der zuidelijk van Cheribon optredende blauwe troepen op zich te nemen. Den 21 sten September zullen van Madja over Telaga afmarchee- ren 1 eskadron cavalerie, het detachement strijderswielrijders en de divisie marechausseé van Oost-java, welke troepen zich on der zijne bevelen zullen stellen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 158