Bjilage X. BLAUWE DIVISIE. Bancljar, 19-9-'17. 9 N. No. 2. Instructie voor den Commandant van het 21ste Bataljon. (Detachement Lutz). 1. Berichten omtrent vijand en eigen troepen: Zie „Algemeen denkbeeld" en „Bijzondere toestand Blauwe partij". :2. Uw Detachement, bestaande uit het 21ste Bataljon en de divisie Marechausseé van West-Java, wordt op heden onder mijne bevélen gesteld en zal, overeenkomstig de reeds van den Commandant van het Leger ontvangen instructie tus- schen Cheribon Tjilimoes en Koeningan en ook West van laatstgenoemde plaats tot Tjikidjing een mogelijken op- marsch van den te Cheribon gelanden vijand zoo lang moge- tijk tegen houden. Van de voor Uw detachement bestemde versterking van Madja kunnen: a. het eskadron Legercavalerie en de strijderswielrijders den 21-9, b. de divisie marechausseé van Oost-Java in den morgen van den 22-9 te Koeningan worden verwacht. 3. Aan en terzijde van den weg Cheribon Tjilimoes Koe ningan moeten tijdig stellingen worden verkend, van waar uit achtereenvolgens weerstand kan worden geboden, zon der een beslissend gevecht aan te gaan. 4. Het Detachement zal, voor overmacht terugwijkende onder aanwijzing van eene afdeeling, welke den vijand bij een opmarsch van K'oenin^&n naar Tjikidjing blijft observeeren en harceleeren, met de hoofdmacht teruggaan op den Pr. Sal am (Z. van Koeningan) en dit punt vasthouden. Aldaar aangevallen wordende, kan het in den morgen van 22-9 op ondersteuning rekenen door een vooruitgeschoven detache ment van de 2de Brigade (een Bataljon -4- een Berg-bat- terij), dat 21/22-9 te Pinara overnacht en in den vroegen morgen van 22-9 -è- 262 (N. van Tjiniroe), c. q. den Pr. Salam zal bereiken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 159