Bijzondere toestand blauwe partij. De opstelling van de blauwe troepen in het O. en N. O. deel van de residentie Preanger Regentschappen en in de residentie Cheribon is als volgt: 4de brigade bij Tonro; lste brigade bij Wado; de barisan* en het legioen van Mangkoe Negoro* in de Tji- pasangstelling; het bataljon schutterij* in de Soemedangstelling; het detachement Batavia* bij Lemahpoetih; de legercavalerie, de strijders-wielrijders en de divisie maré chaussee van O. Java bij Madja; de divisie maréchaussee van W. Java en het 21ste bataljon zui delijk van Cheribon, respectievelijk te Mandirantjan en Tjilimoes. Nadat te Bandjar waren uitgeladen de 2de brigade, de 3de bri gade en het detachement Tjilatjap, werd de van de Mauritsbaai opgerukte vijand den lSden September N. W. van Bandjarsari door deze troepen verslagen en vervolgd, terwijl een bataljon infanterie en een batterij bergartillerie van de 2de brigade naar den overgang over de Tji Kaso ten Z. van Tjigajam werden gezonden. Tegen den middag van den 19den September werd de vervolging verder overgelaten aan het detachement Tjilatjap, kreeg de 2de bri gade bevel om naar Bandjar terug te marcheeren en werd de 3de brigade per tram en per spoor vervoerd naar Tjiamis, alwaar zij den 20sten 's morgens voor den afmarsch gereed kan zijn, evenals een autotractie batterij, welke zich op last van den A. B. aldaar ter beschikking van den brigadecommandant stelde. Het °ros van de 2de brigade overnachtte den 19den September te Padaherang en kan in den namiddag van den 20sten September te Bandjar aankomen. Het detachement van die brigade aan de Tji Kaso overnachtte den 19den September in Tjisaar en kan den 20sten in den loop van den morgen te Bandjar aankomen. De algemeene trein van de 2de brigade kan in den morgen van den 20sten September in Bandjar verzameld zijn. Aan Generaal-Majoor H. R. Mac Gillavrv, die den 19den Sep tember 's middags te Bandjar aankomt, wordt opgedragen met de o

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 15