150 5. Zoo spoedig mogelijk moeten Marechaussee-patrouilles (van de divisie van W. Java) naar de bergpaden tusschen Tjipo- rangKoeningan Kadoegede worden gezonden ter af sluiting van die paden voor Roode ophelderings-patrouilles in de richting Rantjah. Deze afsluitingspatrouilles zenden hare berichten naar Tjiniroe. 6. Zoodra de verbinding tusschen Uw Detachement en het vooruitgeschoven Detachement der 2:de Brigade tot stand is gekomen, zullen de bij Tjiniroe en den Pr. Salam opge stelde troepen onder de bevelen staan van den oudsten korpscomdt. Uw Detachement blijft dan tot nader order ingedeeld bij de 2de Brigade. 7. Berichten tot 21-9 te 7 v. naar Tjiamis daarna naar den weg Tjiamis Panawangan Tjikidjing. De Divisie-Commandant, (w. g.) MAC GILLAVRY..

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 160