Bijlagf. XV. BLAUWE PARTIJ. 2de Brigade. No. Padaherang, 19-9-' 17 10 n. Bijlagen: Een afschrift instructie Com mandant Detachement Lutz. Instructie Commandant Detachement Visscher. 1. 's Vijands hoofdmacht is op 16-9-17 bij Cheribon geland. Zijn voorposten stonden heden in den namiddag naar de zijde van Koeningan in de lijn K. Djaga - K. Loenjoe - Z. rand Arga- soenja - Z.W. rand Tjireres en Sidjopak - pi. 5 in kg. Kapong- gan - Kalian Kidoel. Met de in de Mauritsbaai gelande Roode troepenmacht wordt verder afgerekend door het Detachement Tjilatjap. 2. Onze 4de Brigade* staat bij Tomo, de 1ste* bij Wado; Barisan*. Legioen* en Schutterij* hebben de Tjipasang- en Soemedangstellingen bezet; het Det. Batavia* staat bij Lemahpoetih. De Legercavalerie, met strijderswielrijders en een divisie marechaussee zijn in Madja; het 21ste bataljon met een divisie marechaussee te Tjilimoes en Mandirantjan, harceleeren 's vij ands voorposten en zullen zijn opmarsch van Cheribon naar het Z. belemmeren. 3. De 2de en 3de Brigade zullen zoo spoedig mogelijk naar Che ribon oprukken en 's vijands basis aldaar aanvallen, waarbij de andere nabij Koeningan zich bevindende Blauwe troepen zullen worden aangetrokken. 4. Daartoe zullen (zie Marschtableau) in den morgen van 20 respectievelijk 21 September afmarcheeren: de 3de Brigade (-j- Autobatterij) van Tjiamis over Kawali - Tjikidjing naar Koeningan. de 2de Brigade van Bandjar over Rantjah, Tjiniroe naar Koe ningan. Een peloton Cav. marcheert in den morgen van 21 Septem ber van Tjibeurih af ter verkenning vijand richting Cheribon, (over Soebang en Tjiniroe) en treedt verder op in verband met het Det. Lutz.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 166