Bijlage XVI. Padaherang 19-9-' 17 10 n. BLAUWE PARTIJ. 2de Brigade. No. Bijlagen: Instructie Commandant Detachement Lutz. idem idem idem Visscher. Instructie voor den Commandant der Verkennende Cavalerie. 1. 's Vijands hoofdmacht is op 16-9-17 bij Cheribon geland. Zijn voorposten stonden heden in den namiddag naar de zijde van Koeningan in de lijn K. Djaga - K. Loenjoe - Z. rand Argasoe- nja -Z. W. rand Tjireres en Sidjopak - pl. 5 in kg. Kaponggan - Kalian Kidoel. Met de in de Mauritsbaai gelande Roode troepenmacht wordt verder afgerekend door het Detachement Tjilatjap. 2. Onze 4de Brigade* staat bij Tomo, de 1ste* bij Wado; Barisan*, Legioen* en Schutterij* hebben de Tjipasang- en Soemedangstellingen bezet; het Detachement Batavia* staat bij Lemahpoetih. De Legercavalerie, met strijders-wiel rijders en een divisie marchaussee zijn in Madja; het 21ste Bataljon met een divisie marechausse, te Tjilimoes en Man- dirantjan, harceleeren 's vijands voorposten en zullen zijn op- marsch van Cheribon naar het Z. belemmeren. 3. De 2de en 3de Brigade zullen zoo spoedig mogelijk naar Che ribon oprukken en 's vijands basis aldaar aanvallen, waarbij de andere nabij Koeningan zich bevindende Blauwe troepen zullen worden aangetrokken. 4. Daartoe zullen (zie Marschtableau) in den morgen van 20 respectievelijk 21 September afmarcheeren de 3de Brigade (-)- Autobatterij) van Tjiamis over Kawali - Tjikidjing naar Koeningan, de 2de Brigade van Bandjar over Rantjah, Tjiniroe naar Koe ningan. Een Det. ter sterkte van 1 bataljon en 1 batterij bereikt 20 Sept. Pinara en 22 Sept. bij het-aanbreken van den dag -ó_ 262 (N. van Tjiniro), c.q. in den morgen den Pr. Salam.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 168