Bijlage XXVII. 3de BRIGADE. No. 3. Kawali, 20 September 1917. 5 n. Marschbevel voor 21 Septem ber 1917. Van vijand geen nadere be richten. Eigen troepen (zie bevel No. 1). Marschdoel (zie bevel No. 7). De Brigade.marcheert naar Tji- kidjing. Uur van afmarsch 7 v. De Brigade op dat uur voor af marsch gereed met Hoofd Hoofdmacht bij Zuidrand Kam pong Windoeradja. De voorhoede marcheert van af Tjinjasaq rechtstr. naar Dja- gara, en doet middels een offrs. patr. verkennen den toestand van den weg -ó- 473 Tjiki- djing. Hieromtrent wordt vóór aankomst der colonne bij Tji njasaq bericht verwacht. De Hoofdmacht marcheert van af Tjinjasaq over Sadapainga 1 naar Tjikidjing met nieuwe Voorhoede (Inf. f2 XIII) onder Co. van Majoor Halkema. Afstand 800 M. Inf. VI laat bij Pasangrahan Pana- wangan 1 brigade Inf. achter (samengesteld uit de achterblijvers van dat Bat. op 20-9, onder Co. van een Eur. Korporaal) ter dek king Divisiestaf, die aldaar zal overnachten. De Auto-tr. Bij. zorgt 3-n. in Tjikidjing te zijn. 5. De Bagagetrein tot 7 v. in de kwartieren, uur van afmarsch 7.30 v. Theekarren bij de gevechtstreinen. Troepenindeeling. 1Verkenningspatr. Ct. Ie Lt. v. Steenbergen. 1. C. i/2 R-H- 4 (12 ordonn. bij Ritm. Dinger). 2. Voorhoede. Ct. Overste Fischer. 2. 1. VIII. M. 3. C. f2 R-H. 4 (2 ordonn. bij 3. Brig. Ct.). A. 1 sectie bg. 3. G. 1 sectie. 1000 M. 3. Hoofdmacht (tevens 4. Marschorde). Ct. colonne Ct. I. XIII. A. 16e comp. I. V. - 2 Comp. bij Baga- ge-T rein). G. D. Verbandsectie. T elegraafafdeeling. I

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 185