17 Op bericht van den commandant der sectie (12.35 n.), welke naar Soemakeling was gezonden, dat deze kampong door roode troepen (meer dan 1 compagnie) was bezet en hij in N. richting terugtrok (later bleek dit bedoeld in Z. richting), werd besloten in Z. O. richting terug te wijken. Terzelfdertijd berichtte de motorrijder, dat Pakembangan door Rood bezet was. Ten einde den terugtocht te dekken, nam de reserve een op namestelling in op de hoogte N. W. van Paksilaoer en werden 3 sectiën met geweermitrs. in stelling gebracht in den W. en N. W. rand van Samporak. Door het sterke opdringen van den vijand, veroorzaakt door het te spoedig terugtrekken der afdeelingen uit Soemakeling, ge schiedde deze terugtocht met veel moeite. In den N. rand van Paksilaoer werd de troep verzameld, werd o. a. de 2e compagnie aangetrokken, en vervolgens over Tim- bang 1 Djapara naar Djalaksana gemarcheerd (aankomst 5.30 n.). Om dezen afmarsch te dekken, werd eene afdeeling in de rich ting van Tjilimoes gezonden met opdracht tijdelijk een stelling schrijlings op den weg Tjilimoes Paksilaoer in te nemen. Deze afdeeling kwam in een kort vuurgevecht met roode troepen. Een sectie Int., welke N. O. van Kaliaren was geplaatst, had zich bij haar terugtocht naar Djalaksana om 2 n. meester weten te maken van den B. T. van Inf. XVI, welke in richting Tjilimoes marcheerde. Ten 9 n. was het geheele bataljon weer vereenigd. Voor het legeringsbevel zie Bijlage XVIII. 6 n. werd van de gebeurtenissen per motorrijder bericht ge zonden aan den commandant der 3e Brigade, de voornemens voor den volgenden dag medegedeeld en verzocht het bericht door te zenden naar den Divisiecommandant en den commandant der 2e Brigade. 6.15 n. werd bericht ontvangen van de aankomst te Kadoegede van ritmeester Dinger als berichtofficier van den commandant der 3e Brigade. 6.25 n. werd deze berichtofficier op de hoogte gebracht van den toestand. 8.15 n. werd den commandant der brigade Mar. te Koeningan, )nd. milt. Tijdschrift 2.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 27