18 die zich voor den nacht deze plaats als bivak had uitgekozen, bevel gegeven zoo spoedig mogelijk de bergpaden ten O. van Koeningan opnieuw te bezetten en berichten van eventueel door gedrongen Cav. op te vangen. Mar. te Windoedjaja (O. van Tjilimoes) kreeg het bevel den volgenden morgen aan te sluiten bij kg. Tjiladja. Omtrent de verrichtingen van het detachement Lutz ontving de Divisiecommandant te 11.35 n. van den commandant van dat detachement bericht. De divisie Mar. West-Java had dien dag in algemeenen zin de beide vleugels van Inf. XXI beveiligd, daarbij den vijand bij zijn opmarsch in Zuidelijke richting herhaaldelijk harceleerende. Daartoe was de divisie aanvankelijk als volgt verdeeld: 4 bri gades in het heuvelterrein ten O. van den weg Cheribon Tjili moes, 1 brigade Z. van Babakan, 2 brigades in Koebang, 1 bri gade in Sarwadadi, 1 brigade in Matanghadji (N. W. van Man- dirantjan), 2 brigades reserve in Tjapar [de trein werd gediri geerd op Sedah (Z. W. van Mandirantjan) j, 1 brigade te Koeningan. Als algemeen verzamelpunt van de W. van den grooten weg optredende zeven brigades werd aangewezen Hindoeraga (Z. van Mandirantjan). Na in aanraking te zijn geweest met Cav. en Inf. patrouilles kon door deze Mar. om 10 v. vastgesteld worden, dat van den vijand 1 bataljon Inf. marcheerde over den weg Soem- ber Mandirantjan en 2 compagnieën Inf. over het paardenpad Koebang Toeroes. Al harceleerende werd daarna teruggetrokken over Mandiran tjan en Sedah naar Hindoeraga, alwaar de 7 brigades en de Trein bivak betrokken. De ten O. van den grooten weg ageerende 4 brigades hadden zich in den ochtend van 20 September als volgt opgesteld: 2i/2 brigade in het heuvelterrein 500 M. ten W. van Bendo 1, 1 brigade op het voetpad ten O. van Bendo 1 en brigade op het paar denpad ten N. O. van Goemoeloenglebak. Deze afdeelingen ob serveerden de van Cheribon in Z. richting loopende wegen. Om 9.15 v. werd bericht gezonden aan commandant Inf. XX!, dat een vijandelijke colonne ter sterkte van ±0/2 bataljon Inf., 1 batterij Art. en 2 sectiën Mitrs. paal 6 in den weg Cheribon Koeningan

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 28