25 Tegelijkertijd kwam er een bericht binnen van den commandant van het rechtervak die aanvankelijk, zooals gelast, den N. rand van Tjilowak had bezet, maar later, naar aanleiding van ingeko men berichten van patrouilles, 3 sectiën had gezonden naar Tjila- dja, terwijl de Mar. op bevel van den detachementscommandant Tjipedes en Tjimaranten bezetten dat sterke vijandelijke af- deelingen aanmarcheerden op zijn rechtervleugel. Evenals den vorigen dag was rood blijkbaar van plan een der vleugels om te trekken. Dit voorziende werd om 9.15 v. bevel gegeven tot den terugtocht (als 2e stelling was den compagnies commandanten te voren aangegeven de lijn Pasir Salam N. rand Nangka). De reserve (4e Comp.) kreeg bevel zoo spoedig mogelijk Nang ka te bezetten; toen later bleek, dat de kaart niet deugde en dat 500 M. ten N. daarvan nog een kampong lag, Binoeang, die zich beter als linkervleugel eigende, werd de N. rand daarvan door de 4e Comp. bezet. Inmiddels had om 9 v. de toegevoegde stafofficier de stelling aan den N. voet van den Pasir Salam, Z. van de Tji Senggaroeng, verkend. Bij aankomst van den troep bezetten de compagnieën hunne plaatsen. 11.20 v. werd een bericht ontvangen van de Mar. (7 brigades), waaruit bleek, dat deze in Hindoeraga (N. W. van Tjilimoes) hadden overnacht en de commandant van plan was de legerings plaats van Rood in Tjilimoes te verontrusten. 11.50 v. werd door Rood een aanval gedaan op de versperde brug over de Tji Senggaroeng Z. van Koeningan, welke aanval werd afgeslagen. Deze werd echter ten 3 n. herhaald met 4 compagnieën en mitrailleurs en moesten de troepen, die daar voorloopig stand hadden gehouden in afwachting, dat zij de lijn Pasir Salam N. rand Nangka zouden bezetten, terugtrekken op genoemde lijn. Het eskadron ritmeester Reiche van de Legercav. kwam ten 2.45 n. in Nangka aan; de commandant deelde mede, dat 12.30 n. de W. Sr. te Kadoegede en de Mar. O. Java bij pl. 28 aan den weg Koeningan Tjikidjing stonden. In kg. Nangka werd te 6 n. het bivak betrokken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 35