richting verkennende, werd Windoehadji door den vijand bezet bevonden. Om 3.30 n. werd het bivak betrokken te Tembong. b. Verrichtingen van het detachement RAUH en de divisie Marechaussee Oost-Java. Door den commandant van het detachement Legercav. (Majoor Rauh) werd den 20sten September om 6 n. een marschbevel uit gegeven (Bijlage XXIV) (3). Nadat de Divisiecommandant had medegedeeld, dat de divisie Mar. O.-Java niet onder de bevelen van Majoor Rauh stond, werd bepaald, dat die divisie den op- marsch van het detachement Legercav. (C. 1 en W. Sr.) zoo snel mogelijk zou volgen, teneinde eventueel te Tjipasoeng 's vijands tegenstand met vereende krachten te breken. De W. Sr., aangewezen om de in het marschbevel sub 4 (Bijlage XXIV) genoemde patrouille te geven, werden zelfstandig snel vooruitgeschoven met opdracht door stellingname in O. randen kg. Paningaran 2 en N. daarvan gelegen kg. het Tjipasoeng-dé- filé voor Cav. en Mar. open te houden. Door C. 1 en W. Sr. werd om 9 v. en door de divisie Mar. om 10 v. (uren door den leider vastgesteld) van Taladja afgemar cheerd; ten 9.55 v. werden te Tjikidjing door Majoor Rauh van den Divisiecommandant de bescheiden ontvangen, opgenomen in de Bijlagen VI, X, XI, XXV en XXVI, terwijl om 10.30 en 10.40 v. respectievelijk berichten binnenkwamen, dat kg. Djagar en rug N. Z. door -S- 708 bij pl. 29 door vijand, afdeelingen bezet was. Hierop werden om 10.50 v. aan commandanten C. 1 en W. Sr. bevelen gegeven met het eskadron en de sectie geweermitrs. en met 2 sectiën W. Sr. te marcheeren over Tjipasoeng 1, Paroeng en Darma en 's vijands rechtervleugel aan te vallen met 1 sectie W. Sr. als vasthoudende groep in front. Deze aanval gelukte en ontruimde om 12.15 n. de vijand zijn stelling; hiervan werd om 12.25 n. bericht gezonden aan den Di- visiecommandant. (1) Naar aanleiding van te Madja gemelde cholera- en pokkengevallen legerde het detachement Tegercav. en de divisie Mar.-ó. Java te Telaga.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 37